Hanes

Sefydlwyd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn 1975 ac mae ganddi dros 1700 o gartrefi ledled Powys a Cheredigion yn ogystal ag ychydig o gartrefi yn Swydd Amwythig. Gan weithredu o'i swyddfa yn y Drenewydd, mae Tai Canolbarth Cymru yn darparu cartrefi ar rent. Mae ganddi gartrefi addas ar gyfer teuluoedd, pobl sengl o bob oed yn cynnwys yr henoed yn ogystal ag ar gyfer pobl a all fod angen gofal a chymorth un ai'n achlysurol neu'n llawn-amser.

Caiff ei rhedeg gan Fwrdd Rheoli gwirfoddol nad ydynt yn derbyn tâl am yr amser a'r arbenigedd a roddant i sicrhau ein llwyddiant. Daw Aelodau ein Bwrdd o bob rhan o'r Canolbarth ac o amrywiaeth o gefndiroedd, yn cynnwys adeiladu, cyllid, llywodraeth leol, mudiadau gwirfoddol ac, wrth gwrs, tai.

Rydym hefyd yn annog ein Tenantiaid i ymuno â'r Bwrdd. Os teimlwch fod gennych y sgiliau a diddordeb mewn dod yn Aelod Bwrdd, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Ein Cenhadaeth

Gwneud cartrefi ansawdd da yn fforddiadwy i fwy o bobl yng Nghanolbarth Cymru.

Ein Gweledigaeth

Mae’r Gymdeithas yn ystyried ei bod yn arf bwysig wrth geisio mynd i’r afael ag anghenion tai yn rhanbarth Canolbarth Cymru am y dyfodol y medrir ei ragweld. Mae’r Gymdeithas yn bwriadu canolbwyntio’n bennaf ar ei swyddogaeth greiddiol o ddatblygu a chynnal tai fforddiadwy, ansawdd da ar gyfer pobl mewn angen tra’n darparu gwasanaeth rheolaeth ansawdd uchel, effeithiol a gofalgar.

Mae hefyd yn cydnabod pwysigrwydd tai yn y gymuned yn ehangach ac yn teimlo ei bod yn bwysig ystyried sut y gall ddefnyddio ei nerth economaidd i fynd i’r afael â chyflogaeth a chydlyniad cymdeithasol.

Ein Gwerthoedd

Cydraddoldeb

Rydym yn credu mewn mynediad cyfartal i gartrefi ansawdd da ar gyfer pobl leol sydd â hawl i dai fforddiadwy.

Rhagoriaeth

Rydym yn credu mewn newid yr agwedd yn gadarnhaol tuag at dai fforddiadwy.

Cymuned

Rydym yn credu mewn ymagwedd leol at dai cymunedol.

Gofalgar

Rydym yn credu mewn rhoi lles ein tenantiaid o flaen elw.

Ein Haddewid

Cydraddoldeb mewn tai. Her tai fforddiadwy. Rydym yn barod amdani.