Mae'r Gymdeithas yn gwerthfawrogi amrywiaeth unigolion a bydd yn anelu i sicrhau y caiff yr amrywiaeth yn ein cymdeithas ei adlewyrchu yn ei gweithlu, ymysg ei phreswylwyr a'i Haelodau Bwrdd. Mae'r Gymdeithas yn credu fod amrywiaeth yn ychwanegu gwerth i'r Gymdeithas ac yn ei galluogi i ddiwallu ymhellach anghenion yr unigolion amrywiol a'r cymunedau y mae'n eu gwasanaethu.

Mae'n nod gan y Gymdeithas fod yn sefydliad lle caiff amrywiaeth unigolion ei barchu'n llawn, ei ddathlu a'ii annog a lle mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ymdreiddio drwy'r holl Gymdeithas a'i holl weithgareddau.

Mae'r Gymdeithas yn anelu i hyrwyddo amgylchedd a diwylliant cadarnhaol ymysg ei phreswylwyr, cyflogeion ac Aelodau Bwrdd lle caiff pawb eu parchu ac na chaiff neb eu trin yn llai ffafriol os nad oes cyfiawnhad gwrthrychol a ganiateir dan y Ddeddf Cydraddoldeb.

Bydd y Gymdeithas yn darparu gwasanaethau hygyrch i bawb, heb dueddiad na rhagfarn.

Bydd y Gymdeithas yn sicrhau y caiff pawb eu trin yn deg, â mynediad cyfartal i wasanaethau ac na wahaniaethir yn eu herbyn, aflonyddu arnynt na'u herlid. Bydd y sefydliad yn ymateb yn effeithlon os credir fod digwyddiadau o wahaniaethu yn cynnwys aflonyddu uniongyrchol neu anuniongyrchol neu erledigaeth.

Mae'r Gymdeithas yn cydnabod fod cyfle cyfartal yn golygu trin pawb yn deg yn seiliedig ar eu hanghenion unigol ac nad yw o reidrwydd am drin pawb yr un fath. Bydd yn anelu i wneud addasiadau rhesymol i'w gweithgareddau a sut mae'n gweithredu fel busnes, i sicrhau cyn belled ag sy'n ymarferol y caiff pawb eu trin yn deg.

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Sengl a'r cynllun gweithredu yn sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan gyfannol o arferion y Grŵp, mae'r Strategaeth Pobl yn cefnogi nod y busnes i integreiddio'r cynllun yn llawn.

Mae'r Grŵp yn anelu i ddarparu gwasanaethau sydd yr un mor hygyrch i bob cwsmer a bydd yn gweithredu polisïau cadarn fydd yn sicrhau cydraddoldeb wrth recriwtio a datblygu cyflogeion.

Mae'r Grŵp yn ymdrechu i ddarparu amgylchedd gwaith cadarnhaol ac yn cynnal ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb yng nghyswllt polisïau cyflogaeth a hefyd wrth ddarparu gwasanaeth.

Sefydlwyd y Grŵp Adolygu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn 2012. Bydd y grŵp hwn yn sicrhau y cynhelir Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb ar holl strategaethau a pholisïau’r Grŵp fel y cânt eu hadolygu neu eu datblygu.

Mae gan y sefydliadau o fewn y grŵp ddyletswydd gyffredinol i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth, hybu cyfle cyfartal a meithrin perthynas dda rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd berthnasol a phobl nad ydynt yn gwneud hynny.

Mae gan y grŵp ymroddiad i ddarparu gwasanaeth dwyieithog ac mae'n cynnwys y Gymraeg fel rhan o'r Cynllun Cydraddoldeb Sengl.

Caiff y Grŵp ei gydnabod am fod yn gadarnhaol am bobl anabl gyda'r cynllun 'Dau Dic'. Mae hyn yn gydnabyddiaeth a roddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i gyflogwyr sydd wedi cytuno cymryd camau cadarnhaol i gyflawni pum ymrwymiad mewn cyflogaeth, cadw, hyfforddi a datblygu gyrfaoedd pobl anabl.

Byddwn yn:

  • Cyfweld â phob ymgeisydd sydd ag anabledd sy'n diwallu'r isafswm meini prawf ar gyfer swydd wag a'u hystyried ar eu galluoedd.
  • Gofyn i gyflogeion anabl o leiaf unwaith y flwyddyn beth fedrwn ei wneud i sicrhau y gallant ddatblygu a defnyddio eu galluoedd yn y gwaith.
  • Gwneud pob ymdrech pan ddaw cyflogeion yn anabl i wneud yn siŵr eu bod yn parhau mewn cyflogaeth.
  • Cymryd camau i sicrhau bod cyflogeion allweddol yn datblygu'r ymwybyddiaeth sydd ei angen o anabledd i wneud i'n hymrwymiadau weithio.
  • Bob blwyddyn, adolygu'r ymrwymiadau hyn a'r hyn a gyflawnwyd, cynllunio ffyrdd i wella arnynt a gadael i bob cyflogai wybod am gynnydd a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.