Os ydych yn Denant Presennol gallwch gysylltu â'r Gymdeithas drwy lenwi'r ffurflen islaw:

Rheswm dros cyswllt
Gwybodaeth amdanoch chi
Prif rif
Os yn hysbys
Canmoliaeth

Mae'r Gymdeithas yn croesawu ac yn gwerthfawrogi'ch sylwadau ac adborth ar unrhyw agwedd o'n gwasanaeth. Mae'r dudalen hon ar gael i chi anfon unrhyw ganmoliaeth yr hoffech ei gwneud i ni. Defnyddiwch y ffurflen isod, gan lenwi'r blychau priodol. Ar ôl gorffen, cliciwch y botwm Anfon Canmoliaeth.

Bydd yr holl ganmoliaeth yn cael ei basio i'r Cyfarwyddydd sy'n gyfrifol am y maes perthnasol, a fydd yn delio â'ch sylwadau. (Dalier Sylw: rhaid llenwi pob blwch a nodir gyda *)

Cwyn

Mae'r Gymdeithas yn croesawu ac yn gwerthfawrogi'ch sylwadau ac adborth ar unrhyw agwedd o'n gwasanaeth. Mae'r dudalen hon ar gael i chi anfon atom unrhyw gwyn all fod gennych. Defnyddiwch y ffurflen isod, gan lenwi'r bylchau priodol. Ar ôl gorffen, cliciwch y botwm Anfon Cwyn.

Bydd yr holl gwynion yn cael ei basio i'r Cyfarwyddydd sy'n gyfrifol am y maes perthnasol, a fydd yn delio â'ch sylwadau. (Dalier Sylw: rhaid llenwi pob blwch a nodir gyda *)

Manylion y Broblem

Defnyddiwch y ffurflen isod os ydych am wneud adroddiad ar-lein am atgyweiriad sydd ei angen, gan gwblhau'r blychau. Ar ôl gorffen, cliciwch y botwm Anfon Atgyweiriad.

Mae manylion cyswllt ychwanegol ar ochr dde'r dudalen hon, os yw'nwell gennych ysgrifennu atom neu ffonio.

Atgyweiriadau Brys

Os oes angen atgyweiriad ar frys, argymhellir i chi gysylltu ag aelod o'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid trwy ffonio 0300 111 3030 er mwyn sicrhau fod y gwaith yn cael ei wneud mor fuan â phosibl.

Mae angen atgyweiriad brys pan fo perygl i iechyd a diogelwch neu os gall fod difrod mawr i'r ty. Enghreifftiau o hyn yw:

 • Pibell neu danc dwr wedi torri
 • Nwy'n colli
 • Tân, neu berygl tân
 • Wal wedi cwympo, ac mewn cyflwr peryglus
 • To'n gollwng
 • Llwyr ddiffyg trydan
 • Ffitiad trydanol anniogel
 • Llwyr ddiffyg dwr
 • Colli rhan o'r cyflenwad nwy
 • Methiant rhan o'r system gwres (gofod neu ddwr) rhwng Hydref ac Ebrill
 • Carthffos wedi blocio
 • Diffyg toiledau
 • Ffenestr, drws, neu glo anniogel

Bydd pob cais am atgyweiriad yn cael ei basio i'n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid iddyn nhw gael delio â fe mor fuan â phosibl. (Dalier Sylw: rhaid llenwi pob blwch a nodir gyda *).

Eich Anghenion Cyfarfod

Os ydych am i aelod o staff gysylltu â chi neu ymweld â'ch cartref, neu os ydych am gyfarfod ag aelod o staff yn ein swyddfa, defnyddiwch y ffurflen isod, gan lenwi'r blychau. Ar ôl gorffen, cliciwch y botwm Anfon Cais.

Mae manylion cyswllt ychwanegol ar ochr dde'r dudalen hon, os yw'n gwell gennych ysgrifennu atom neu ffonio.

Bydd yr holl sylwadau'n cael ei basio i'r aelod o'n staff sy'n gyfrifol am y maes perthnasol, a fydd yn delio â'ch sylwadau. (Dalier Sylw: rhaid llenwi pob blwch a nodir gyda *).

Sylwadau

Mae'r Gymdeithas yn croesawu ac yn gwerthfawrogi'ch holl sylwadau.

Os ydych am wneud unrhyw sylwadau neu awgrymiadau am eich tenantiaeth, eich ty, eich stad, y gwasanaeth a gewch gan y Gymdeithas, neu unrhyw beth all fod o ddiddordeb i ni yn eich tyb chi, defnyddiwch y ffurflen isod, gan lenwi'r blychau. Ar ôl gorffen, cliciwch y botwm Anfon Sylwadau.

Mae manylion cyswllt ychwanegol ar ochr dde'r dudalen hon, os oes gwell gennych ysgrifennu atom neu ffonio.

Bydd yr holl sylwadau'n cael eu pasio i'r aelod o'n staff sy'n gyfrifol am y maes perthnasol, a fydd yn delio â'ch sylwadau. (Dalier Sylw: rhaid llenwi pob blwch a nodir gyda *).

Iaith ymateb
CAPTCHA
Mae’r cwestiwn yma er mwyn profi os ydych yn berson go iawn ai peidio ac atal anfon negeseuon spam awtomatig.