Y Grŵp Gweithredol sy'n gyfrifol am redeg y sefydliad o ddydd i ddydd, a sicrhau y caiff y cynlluniau strategol a gyflwynir gan y Bwrdd eu cyflawni dros gyfnod. Caiff aelodau Grŵp Gweithredol y Gymdeithas eu rhestru islaw:

 

Mr Charles Brotherton, CPFA, ATT - Prif Weithredydd Dros Dro

Mae Charles yn gyfrifol am arwain y Grŵp Gweithredol a sicrhau, ynghyd â'r Cyfarwyddwyr eraill, y caiff Cynllun Busnes y Gymdeithas ei gyflawni yn effeithlon ac effeithiol, a bod y sefydliad yn ymdrechu i ddarparu lefel rhagorol o wasanaeth i'w gwsmeriaid.

Mae Charles wedi gweithio yn y maes tai am dros 28 mlynedd yn cynnwys:

 • 2020 – Penodi yn Brif Weithredydd Dros Dro Tai Canolbarth Cymru
 • 2010 – Penodi yn Gyfarwyddydd Cyllid/Dirprwy Brif Weithredydd Tai Canolbarth Cymru
 • 2004 – Gweithio i Grŵp Tai Rooftop – rhan ganolog yn yr ad-drefnu o Gymdeithas Tai Evesham a Pershore
 • 1992 – Cyngor Dosbarth Wychavon
 • Mae Charles wedi cymryd rhan ym Mhanel LCC CIPFA ac wedi bod yn gynrychiolydd CIPFA ar Weithgor SORP y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol

 

Ms Sian Howells, MRICS - Cyfarwyddydd Busnes Newydd

Mae Sian yn gyfrifol am dwf y Gymdeithas drwy ddatblygu cartrefi newydd a chynnal a chadw ein holl gartrefi. Mae'n gyfrifol am sicrhau fod y Gymdeithas yn cyflawni ei hoblygiadau i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru drwy fuddsoddiad mewn gwelliannau.

 • Syrfëwr Siartredig gyda 30 mlynedd o brofiad proffesiynol mewn datblygiad masnachol a phreswyl, rheoli asedau a rheoli stadau
 • Cyfrifol am holl waith rheoli datblygu ac asedau y Gymdeithas
 • Ymunodd â Tai Canolbarth Cymru yn 2014
 • Bu'n gweithio'n flaenorol i Grwpiau Tai Circle a Guinness yn Lloegr a Chymdeithas Tai Merthyr Tudful yng Nghymru

 

Ms Jean O'Neill, FCIH - Cyfarwyddydd Interim Gwasanaethau Cwsmeriaid

Mae Jean yn gyfrifol am arwain y timau Gwasanaethau Cwsmeriaid, Rheoli Incwm a Tai Cymunedol, i sicrhau fod y Gymdeithas yn darparu gwasanaethau swyddfa a rheoli stadau rhagorol, gwerth am arian a gweladwy iawn.

Mae hefyd yn gyfrifol am arwain ar y Strategaeth Ymgyfraniad Preswylwyr i ddatblygu dulliau addas ar gyfer ymgynghori ac adborth cwsmeriaid i gefnogi a chryfhau ymgyfraniad preswylwyr, ymgysylltu cymunedol a grymuso cymunedol.

Mae gan Jean dros 26 mlynedd o brofiad yn y sector tai yn cynnwys:

 • 12 mlynedd gyda Tai Canolbarth Cymru fel Cydlynydd Tai â Chymorth, Arweinydd Tîm Tai Cymunedol, Cyfarwyddydd Cynorthwyol Gwasanaethau Cwsmeriaid ac ar hyn o bryd yn Gyfarwyddydd Interim Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • 14 mlynedd gydag Adran Tai Cyngor Dinas Lerpwl
 • Cymrawd o'r Sefydliad Tai Siartredig