Caiff y Gymdeithas ei rheoli gan Fwrdd Rheoli gwirfoddol yn cynnwys cyfranddalwyr unigol a thenantiaid. Nid oes neb yn derbyn unrhyw dâl am eu gwasanaethau.

Rôl sylfaenol y Bwrdd yw rhoi cyfeiriad cyffredinol ar gyfer y Gymdeithas drwy ystyried materion strategol, gosod amcanion a sefydlu fframwaith dirprwyo i staff. Mae'r Bwrdd yn sicrhau fod y Gymdeithas yn cyflawni ei nodau ac amcanion, yn gwrando ar farn ei thenantiaid ac yn yn gwella ei gwasanaethau yn barhaus.

Gall unrhyw unigolyn wneud cais i ddod yn gyfranddaliwr, ac wedyn i sefyll ar gyfer etholiad i'r Bwrdd yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol, er y bydd angen iddynt gyflawni manyleb rôl y Gymdeithas.

Gellir cadw hyd at bedwar lle ar y Bwrdd ar gyfer Tenantiaid.

Mae'r Dilynol Yn Rhestr O'r Bwrdd Rheoli Cyfredol

Mrs. Morag Bailey

20 mlynedd o brofiad mewn tai, yn gweithio ar hyn o bryd i Ymddiriedolaeth Tai Wrekin. Cadeirydd Rhanbarth Goirllewin y Midlands o'r Sefydliad Tai

Ms. Elenor Bonner-Evans

Uwch gyfreithwraig i Ofgem yn Llundain

Mr. Tony Bowron

Bu'n gweithio am 35 mlynedd ar lefel uwch yn y sector tai fforddiadwy. Cyn Gadeirydd Grŵp Tai Fforddiadwy RICS.

Mr. Alex Gambroudes

Rheolwr Gyfarwyddwr Grŵp cwmni mewnforio coed. Yn dal MBA o Cranfield.

Ms. Joy Garfitt

Cyfarwyddydd Cynorthwyol Iechyd Meddwl gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a chyn Bennaeth Gofal Cymdeithasol Oedolion ar gyfer Cyngor Sir Powys.

Miss. Susan Havard

Cyn gyfrifydd rheoli gyda Chyngor Sir Powys

Ms. Liz Jenkins

Cyn swyddog undeb llafur a thrysorydd mudiad rhyngwladol hawliau dynol

Mr. Richard Martin

Peiriannydd sifil siartredig yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus

Ms. Olivia Morris

Profiad mewn busnes sector preifat a chyhoeddus ac academia, astudiaeth ôl-radd yn cynnwys marchnata a gwyddorau cymdeithasol. Cymhwyster AAT. Diddordeb personol a phrofiad mewn cefnogi goroeswyr cam-driniaeth domestig, Mam brysur a chyn denant i'r gymdeithas.

Mr. Mark Roberts

Rheolwr Gyfarwyddwr cwmni yswiriant

Mr. Peter Swanson (Cadeirydd)

Gyrfaoedd mewn bragu ac amaethyddiaeth. Ynad Heddwch. Cyn Gadeirydd Awdurdod Iechyd Dyfed Powys a chyn Gadeirydd Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Powys. Landlord preifat