Mae'r Tîm Gwasanaethau Technegol yn gyfrifol am waith atgyweirio a chynnal a chadw eiddo'r Gymdeithas.

Yn ogystal â darparu gwasanaeth atgyweirio ymatebol, rydym hefyd yn gyfrifol am waith cynnal a chadw a gynlluniwyd ar gyfer ein heiddo. Mae hyn yn cyfeirio at y gwaith sy'n gysylltiedig â chynllunio amnewid ffabrig adeilad a chydrannau pan maent wedi cyrraedd diwedd eu hoes ymarferol. Gall gynnwys gosod ffenestri, systemau gwresogi, boeleri a cheginau newydd.

Atgyweiriadau Ymatebol – Ein Cyfrifoldeb

Yw darparu cartrefi ansawdd uchel mewn cyflwr da ac i wneud atgyweiriadau fel sydd angen i'r dilynol:

Allanol

 • Draeniau, landerau a pheipiau dŵr
 • To a phrif strwythur yr adeilad
 • Drysau a ffenestri
 • Paentio'r tu allan
 • Llwybrau, stepiau, ffensys a chlwydi
 • Ardaloedd chwarae
 • Pob ardal gymunol allanol

Mewnol

 • Waliau, nenfydau, grisiau, lloriau, byrddau sgyrtin a drysau
 • Cloeon drysau allanol
 • Tannau a osodwyd gan Tai Canolbarth Cymru os na chawsant eu rhoi i chi fel rhodd
 • Socedau a switshis trydan
 • Pibelli nwy, dŵr a charthffosiaeth
 • Cypyrddau cegin, byrddau gwaith, sinciau a gorchudd lloriau ar ardaloedd gwlyb
 • Offer ystafell ymolchi
 • Systemau gwresogi
 • Systemau larwm
 • Offer diogelwch tân
 • Paentio cynteddau a grisiau cymunol
 • Offer arbenigol a ddarparwyd gan Tai Canolbarth Cymru

I gael rhestr lawn o'n cyfrifoldebau a'r hyn mae ein tenantiaid yn gyfrifol amdano a'n hamserau ymateb i atgyweiriadau edrychwch ar Adran Gwaith Atgyweirio a Chynnal a Chadw ein Llawlyfr Preswylwyr.

Sut I'n Hysbysu Os Ydych Angen Gwaith Atgyweirio I'ch Cartref

Gwaith Atgyweirio Argyfwng Tu Allan I Oriau

Ffoniwch ein rhif arferol 0300 111 3030. Mae ein system ffôn awtomatig yn dweud wrthych pryd mae'r swyddfa ar gau a bydd yn galw galwadau ffôn argyfwng yn awtomatig i Ganolfan Alwadau Tu Allan i Oriau. Dim ond ar gyfer argyfyngau mae'r gwasanaeth yma. Os nad yw'ch gwaith atgyweirio yn argyfwng, yna gall fod yn rhaid i chi ad-dalu cost y gwaith atgyweirio.

Y Tîm Gwasanaethau Technegol Yw:

Janet Ramsay Helen James Nick Dearden
Rheolydd Gwasanaethau Technegol Uwch Swyddog Cynnal a Chadw Uwch Swyddog Contractau
     
Huw Cooke Leigh Wallace Jonathan Breeze
Garddwr Swyddog Cynnal a Chadw Swyddog Contractau
     
Doug Brooker Phil Jones  
Gweithiwr Cynnal a Chadw (Stadau) Swyddog Cynnal a Chadw