Polisi Preifatrwydd

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyfyngedig (y cyfeirir ati fel "ni neu "ein") yn ymroddedig i gadw preifatrwydd pob ymwelydd i'n gwefan yn www.mid-walesha.co.uk. Gofynnir i chi ddarllen y hysbysiadau preifatrwydd i ddeall sut y defnyddiwn a diogelwch yr wybodaeth a roddwch i ni.

Mae’r adrannau o fewn y Polisi Preifatrwydd yma fel sy’n dilyn, cliciwch i neidio i’r adran berthnasol os gwelwch yn dda:

 

Hysbysiad Preifatrwydd Tenantiaid

(Lawrlwytho copi o'r Hysbysiad Preifatrwydd yma)

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd Tenantiaid yma'n nodi pa ddata personol yr ydym ni, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, yn ei ddal amdanoch a sut yr ydym yn ei gasglu a'i ddefnyddio, tra byddwch yn denant gyda ni a hefyd ar ôl i chi adael. Mae'n weithredol ar gyfer tenantiaid cyfredol a thenantiaid blaenorol.

Mae cyfraith diogelu data yn ei gwneud yn ofynnol i ni roi'r wybodaeth yn yr Hysbysiad Preifatrwydd yma i chi. Mae'n bwysig eich bod yn darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd yn ofalus, ynghyd ag unrhyw wybodaeth arall y gallem ei rhoi i chi o bryd i'w gilydd am sut yr ydym yn casglu a defnyddio eich data personol. Dylech hefyd ddarllen ein Polisi Diogelu Data sy'n esbonio ein rhwymedigaethau yng nghyswllt data personol a sut y cadwn hynny'n ddiogel, yn ogystal â'r hyn a ddisgwyliwn gennych pan ydych yn trin data personol yn ystod eich tenantiaeth.

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd yma'n weithredol o 25 Mai 2018 pan ddaw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol i rym. Nid yw'n ffurfio rhan o'ch tenantiaeth neu gontract arall i ddarparu gwasanaethau ac nid yw'n rhoi unrhyw hawliau contract i chi. Gallwn ddiweddaru'r Hysbysiad Preifatrwydd ar unrhyw amser.

Pwy yw'r rheolydd?

Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf. yw'r "rheolydd" ar gyfer dibenion cyfraith diogelu data. Rydym wedi cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, a'n rhif cofrestru yw Z5287937. Mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am benderfynu sut ydym yn dal ac yn defnyddio data personol amdanoch.
Ysgrifennydd Cwmni'r Grŵp yw ein Swyddog Diogelu Data. Fel Swyddog Diogelu Data mae'n gyfrifol am ein hysbysu a'n cynghori am rwymedigaethau'r gyfraith diogelu data a monitro ein cydymffurfiaeth gyda'r rhwymedigaethau yma. Mae hefyd yn gweithredu fel eich pwynt cyswllt cyntaf os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am ddiogelu data.

Pa fath o ddata personol ydyn ni'n ei dal amdanoch?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth yn cyfeirio at unigolyn byw y gellir gwybod pwy yw ef neu hi (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) yn neilltuol drwy gyfeiriad at ddynodydd (e.e. enw, rhif Yswiriant Gwladol, cyfeirnod tenantiaeth, cyfeiriad e-bost, nodweddion corfforol). Gall fod yn ffeithiol (e.e. manylion cyswllt neu ddyddiad geni), barn am weithredoedd neu ymddygiad unigolyn, neu wybodaeth a all effeithio fel arall ar yr unigolyn hynny mewn modd personol neu fusnes.

Rydym yn dal ac yn defnyddio gwahanol fathau o ddata personol amdanoch yn cynnwys, er enghraifft: manylion bywgraffiadol; manylion telerau eich tenantiaeth gyda ni; manylion rhent a thâl gwasanaeth ac yn y blaen.

Mae cyfraith diogelu data yn rhannu data personol yn ddau gategori: data personol cyffredin a data categori arbennig. Gelwir unrhyw ddata personol sy'n datgelu tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credo grefyddol neu athronyddol, aelodaeth undeb llafur, cyflyrau iechyd corfforol neu iechyd meddwl, bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol, neu ddata biometrig neu enetig a ddefnyddir i ddynodi unigolyn yn ddata categori arbennig. (Mae'r gweddill yn ddata personol cyffredin).

Rydym yn dal ac yn defnyddio gwahanol fathau o ddata categori arbennig amdanoch yn cynnwys: manylion teulu sy'n byw yn eich cartref a allai gynnwys gwybodaeth am eich iechyd, credoau gwleidyddol, bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol, data monitro cyfle cyfartal a allai gynnwys gwybodaeth am eich hil neu ethnigrwydd, credo grefyddol, cyfeiriadedd rhywiol neu iechyd.

Pam ydyn ni'n dal eich data personol ac ar ba seiliau cyfreithiol?

Rydym yn dal ac yn defnyddio eich data personol cyffredin ar gyfer dibenion gweinyddu tenantiaethau a busnes. Bydd hyn yn cynnwys, er enghraifft, reoli ein perthynas tenantiaeth gyda chi a mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae cyfraith diogelu data yn nodi ar ba seiliau cyfreithiol y gallwn ddal a defnyddio data personol.

Yn fwyaf cyffredin, rydym yn dibynnu ar un neu fwy o'r seiliau cyfreithiol dilynol pan ydym yn prosesu eich data personol.

 • Pan fyddwn angen hynny i gyflawni contract yr ydym wedi'i wneud gyda chi p'un ai yw hyn yn gytundeb tenantiaeth, yn gontract am wasanaethau neu'n fath arall o gontract. Defnyddiwn yr wybodaeth a roddwch i ni yn y ffyrdd dilynol:
  1. Ymateb i unrhyw ymholiadau
  2. Gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw i'ch cartref
  3. Monitro eich taliadau rent a thâl gwasanaeth
  4. Monitro bodlonrwydd gyda'n gwasanaethau
  5. Gadael i chi wybod am newidiadau i'ch tenantiaeth
  6. Gadael i chi wybod am newidiadau yng Nghymdeithas Tai Canolbarth Cymru
  7. Cysylltu â chi dros y ffôn, sms, e-bost neu'r post (lle rhoddwyd caniatâd) i gael eich barn ar y gwasanaeth a ddarperir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru
  8. I wella gwasanaethau
 • Pan fyddwn ei angen i gydymffurfio gyda rhwymedigaeth cyfreithiol, er enghraifft gall hyn gynnwys rhwymedigaethau cyfreithiol megis y rhwymedigaeth i ddarparu gwasanaeth trwsio a chynnal a chadw.
 • Pan fydd ei angen ar gyfer ein buddiannau dilys ac nad yw eich diddordebau a hawliau sylfaenol yn drech na'r buddiannau hynny. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, rheoli eich tenantiaeth a monitro bodlonrwydd gyda'n gwasanaethau.

Rydym yn dal ac yn defnyddio eich data categori arbennig ar gyfer dibenion yn cynnwys, er enghraifft: gwneud addasiadau i'ch cartref i ddarparu ar gyfer cyflyrau iechyd; monitro cyfle cyfartal ac amrywiaeth yn ein sefydliad.

Gan fod data categori arbennig fel arfer yn fwy sensitif na data personol cyffredin, rydym angen cael sail gyfreithiol ychwanegol i'w ddefnyddio a'i ddal. Yn fwyaf cyffredin, yn ogystal ag un o'r seiliau cyfreithiol a restrir uchod, dibynnwn ar un neu fwy o'r seiliau cyfreithiol ychwanegol dilynol pan fyddwn yn prosesu eich data categori arbennig:

 • Lle mae angen i ni ymarfer ein hawliau cyfreithiol neu gyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol yng nghyswllt eich tenantiaeth neu fuddion a bod y prosesu yn unol â'n Polisi Diogelu Data (rhwymedigaeth gyfreithiol/hawl yng nghyswllt tenantiaeth)
 • Lle mae ei angen yn y budd cyhoeddus, megis ar gyfer cyfle cyfartal ac yn unol â'n Polisi Diogelu Data (budd cyhoeddus mewn monitro cyfle cyfartal o fewn Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru)

Yn achlysurol, gallwn hefyd ddal a defnyddio data personol cyffredin: yn y budd cyhoeddus ar gyfer datrys neu atal trosedd; neu lle mae angen i ddiogelu eich buddiannau hanfodol chi neu berson arall. Gallwn hefyd yn achlysurol ddal a defnyddio data categori arbennig: i sefydlu, gweithredu neu amddiffyn hawliad cyfreithiol; lle mae angen hynny i ddiogelu eich buddiannau (neu fuddiannau rhywun arall) lle nad ydych chi'n alluog i roi eich caniatâd; neu lle'r ydych eisoes wedi gwneud y wybodaeth yn gyhoeddus.

Weithiau gallwn ddefnyddio eich data personol ar gyfer dibenion sy'n wahanol i neu'n anghydnaws gyda'r dibenion y gwnaethom ei gasglu ar ei gyfer. Os gwnawn hyn, byddwn yn eich hysbysu ac yn esbonio ein sail gyfreithiol am ddefnyddio eich data yn y ffordd yma, fel sydd angen dan gyfraith diogelu data.

Sut ydyn ni'n casglu eich data personol?

Chi sy'n rhoi'r rhan fwyaf o'r data personol amdanoch yr ydym yn ei ddal a'i ddefnyddio. Caiff data personol amdanoch yr ydym yn ei dal a'i defnyddio ei gynhyrchu gennych chi pan fyddwch yn gwneud cais am gartref a thenantiaeth. Er enghraifft, gohebiaeth e-bost yn ystod eich cais am gartref.

Caiff peth o'r data personol a ddaliwn ac a ddefnyddiwn amdanoch ei ddarparu neu ei gynhyrchu o ffynonellau mewnol wrth redeg ein busnes. Er enghraifft, gall aelodau staff gyfeirio atoch mewn negeseuon e-bost neu ddogfennau fel rhan o'u cyfathrebu gyda chi fel rhan o'ch tenantiaeth. Byddwn yn monitro hyn i wella gwasanaethau, a gall gwybodaeth amdanoch gael ei chynhyrchu fel rhan o'n cynllunio busnes a gweithredol. Bydd yn parhau'n ddi-enw pan yn briodol.

Gall peth o'r data personol a ddaliwn amdanoch ac a ddefnyddiwn ddod o ffynonellau allanol. Er enghraifft: pan wnaethom gynnig cartref i chi, byddem wedi casglu data o'r Gofrestr Tai Gyffredin.

Os ydych yn rhoi data personol rhywun arall i ni

Weithiau, gallech roi data personol rhywun arall i ni - e.e. manylion eich cyswllt argyfwng neu berthynas agosaf. Mewn achosion o'r fath, fe'i gwnawn yn ofynnol i chi hysbysu'r unigolion pa ddata personol amdanynt a roddwch i ni. Mae'n rhaid i chi hefyd roi ein manylion cyswllt iddynt a gadael iddynt wybod y dylent gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau am sut y byddwn yn defnyddio eu data personol.

Gyda phwy ydyn ni'n rhannu eich data personol?

Dim ond pan mae gennym sail gyfreithiol briodol dan gyfraith diogelu data sy'n caniatáu i ni wneud hynny y byddwn yn rhannu eich data personol. Yn gyffredin, gallai hyn gynnwys sefyllfaoedd lle'r ydym yn darparu'r wybodaeth i gydymffurfio gyda'n dyletswyddau contract i ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw a thrwsio ar gyfer eich cartref a lle mae angen er ein budd dilys i wella gwasanaethau, monitro bodlonrwydd gyda wasanaethau, gohebiaeth gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru.

Caiff manylion pellach am bwy ydym yn rhannu eich data personol gyda nhw, a'n dibenion a'n seiliau cyfreithiol dros wneud hynny, eu nodi yma.

Canlyniadau peidio rhoi data personol

Dim ond pan fo gennym reswm da yr ydym yn gofyn i chi roi gwybodaeth a gall fod canlyniadau os nad ydych yn rhoi gwybodaeth neilltuol i ni.

Mae angen cyfreithiol am beth o'r data personol a roddwch i ni, er enghraifft:

 • Enw(au) yr ymgeisydd/ymgeiswyr
 • Cyfeiriad(au) blaenorol
 • Manylion cyswllt
 • Dyddiad(au) geni
 • Rhif(au) yswiriant gwladol
 • Enwau a dyddiadau geni pob aelod o'r aelwyd
 • Cysylltiad lleol
 • Addasiadau
 • Cyswllt gydag asiantaethau eraill
 • Gwybodaeth ariannol, cyflogaeth a budd-daliadau
 • Manylion euogfarnau wedi'u treulio

Gall fod angen i chi roi data personol arall i ni, lle mae angen hynny i gyflawni ein rhwymedigaethau contract i chi, neu i chi gyflawni eich rhwymedigaethau contract i ni, neu lle mae angen ein defnydd data er ein buddiannau dilys.

Os dewiswch beidio rhoi'r data personol y gofynnwyd amdani, byddwn yn dweud wrthych am rwymedigaethau neilltuol unrhyw benderfyniad o'r fath ar yr amser perthnasol.

Pa mor hir fyddwn ni'n cadw eich data personol?

Ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy o amser nag ydym ei angen ar gyfer ein dibenion dilys.

Rhoddwn ystyriaeth i'r meini prawf dilynol wrth benderfynu ar y cyfnod cadw priodol ar gyfer data personol tenantiaid:

 • Swm, natur a sensitifrwydd y data personol
 • Risg niwed o ddefnydd neu ddatgeliad heb awdurdod
 • I ba ddiben yr ydym yn prosesu eich data personol a pha mor hir mae angen y data neilltuol i gyflawni'r dibenion hyn
 • Pa mor hir mae'r data personol yn debygol o barhau'n gywir ac yn gyfredol
 • Pa mor hir y gallai'r data personol fod yn berthnasol i hawliadau cyfreithiol posibl yn y dyfodol
 • Unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifeg, adrodd neu reoleiddiol perthnasol sy'n nodi pa mor hir mae'n rhaid cadw cofnodion neilltuol

Oherwydd amrywiaeth data personol tenantiaid a ddefnyddiwn a'r amgylchiadau amrywiol ar gyfer ei defnyddio, mae'n anodd nodi ymlaen llaw yn union pa mor hir y byddwn yn cadw eitemau neilltuol o ddata personol. Lle'n bosibl, dylid dynodi cyfnodau cadw sy'n berthnasol i'ch data personol, a benderfynwyd ar sail y meini prawf uchod ac sy'n cynrychioli'r cyfnod hiraf y byddwn yn ei gadw fel arfer. Dynodir hyn yn y Polisi Diogelu Data. Yn aml gallwn gadw eitemau neilltuol o'ch data personol am lai o amser. Fodd bynnag, gall hefyd fod amgylchiadau lle mae'n briodol i ni gadw eitemau neilltuol o'ch data personol am gyfnod hirach nag a nodir yn y Polisi Diogelu Data. Yn neilltuol, byddwn bob amser yn cadw eich data personol cyhyd ag sydd angen i ni wneud hynny dan ofynion cyfreithiol, cyfrifeg, adrodd neu reoleiddiol.

Byddwn yn seilio'r penderfyniadau hyn ar amgylchiadau perthnasol, gan roi ystyriaeth i'r meini prawf a restrir uchod.

Eich hawliau

Mae gennych nifer o hawliau cyfreithiol yn ymwneud â'ch data personol, a amlinellir yma:

 • Yr hawl i wneud cais gwrthrych am wybodaeth. Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth neilltuol am sut y defnyddiwn eich data personol, yn ogystal ag i dderbyn copi ohono a gwirio ein bod yn ei brosesu'n gyfreithlon.
 • Yr hawl i ofyn i ni gywiro data personol anghyflawn neu anghywir a ddaliwn amdanoch.
 • Yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu data personol a gadwn amdanoch lle nad oes rheswm da dros i ni barhau i'w brosesu. Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich data personol lle'r ydych wedi ymarfer eich hawl i wrthwynebu prosesu (gweler islaw).
 • Yr hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich data personol pan ddibynnwn ar ein budd dilys (neu fudd parti arall), lle na allwn ddangos rheswm cryf dros barhau i brosesu.
 • Yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ein prosesu o'ch data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ohirio prosesu data personol amdanoch, er enghraifft os ydych eisiau i ni sefydlu ei gywirdeb neu'r rheswm dros ei brosesu.
 • Yr hawl i ofyn i ni drosglwyddo eich data personol i chi neu i barti arall, mewn fformat wedi'i strwythuro. Mae'r hawl yma'n weithredol yng nghyswllt data yr ydych wedi ei roi pan mai'n sail gyfreithiol dros ddefnyddio'r data yw bod angen hynny ar gyfer cyflawni contract neu eich bod wedi rhoi caniatâd i ni ei defnyddio (gelwir hyn yr hawl i "gludadwyedd data").

Os hoffech weithredu unrhyw un o'r hawliau uchod, cysylltwch mewn ysgrifen â'r Swyddog Diogelu Data os gwelwch yn dda. Dylid nodi nad yw'r hawliau hyn yn absoliwt ac mewn rhai amgylchiadau gallem fod â hawl i wrthod peth neu'r cyfan o'ch cais.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut y defnyddiwn eich data personol, gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut mae Grŵp Tai Canolbarth Cymru Cyf yn defnyddio eich data personol, gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data.

Swyddog Diogelu Data (Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.):

Ysgrifennydd Cwmni
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.
Tŷ Canol
Ffordd Croesawdy
Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL

Ffôn: 0300 111 3030
E-bost: dataprotectionofficer@mid-walesha.co.uk
Gwefan: www.mid-walesha.co.uk

** Dychwelyd i frig y dudalen

 

Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd

(Lawrlwytho copi o’r Hysbysiad Preifatrwydd yma)

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd yma'n nodi pa ddata bersonol yr ydym ni, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, yn ei ddal amdanoch a sut yr ydym yn ei gasglu a'i ddefnyddio yn ystod ac ar ôl y broses recriwtio. Mae'n weithredol i bawb sy'n gwneud cais i weithio gyda ni, p'un ai fel aelod o staff, gweithiwr, contractwr, ymgynghorydd, intern, gwirfoddolwr neu gyfarwyddydd (y cyfeirir atynt gyda'i gilydd fel 'Ymgeisydd Swydd' neu 'chi').

Dylid nodi na fyddwn o reidrwydd yn dal, defnyddio na rhannu'r cyfan o'r mathau o ddata personol a ddisgrifir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd yma yn eich cyswllt chi. Bydd y mathau penodol o ddata amdanoch y byddwn yn ei ddal, ei ddefnyddio a'i rannu yn dibynnu ar y rôl y gwnewch gais amdani, natur y broses recriwtio, pa mor bell yr ewch yn y broses recriwtio a'ch amgylchiadau unigol.

Mae cyfraith diogelwch data yn ei gwneud yn ofynnol i ni roi'r wybodaeth yn yr Hysbysiad Preifatrwydd yma i chi. Mae'n bwysig eich bod yn darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd yn ofalus, ynghyd ag unrhyw wybodaeth debyg neu ychwanegol y gallem ei rhoi i chi o bryd i'w gilydd am sut ydym yn casglu a defnyddio eich data personol. Pe byddai'ch cais yn llwyddiannus, pan ddechreuwch weithio i ni, byddwn yn rhoi hysbysiad preifatrwydd arall i chi sy'n esbonio sut y byddwn yn trin eich data personol tra'ch bod yn gweithio i ni.

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd yma'n weithredol o 25 Mai 2018 pan ddaw Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol i rym. Nid yw'n rhoi unrhyw hawliau contract i chi. Gallwn ddiweddaru'r Hysbysiad Preifatrwydd yma ar unrhyw amser.

Dylech hefyd ddarllen ein Polisi Diogelu Data sy'n esbonio ein rhwymedigaethau yng nghyswllt data personol a sut y cadwn hynny'n ddiogel.

Pwy yw'r rheolydd?

Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yw'r "rheolydd" ar gyfer dibenion cyfraith diogelu data. Mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am benderfynu sut ydym yn dal ac yn defnyddio data personol amdanoch..

Ein Swyddog Diogelu Data yw Ysgrifennydd Cwmni Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru. Fel Swyddog Diogelu Data, mae'n gyfrifol am ein hysbysu a'n cynghori am ein rhwymedigaethau cyfraith diogelu data a monitro ein cydymffurfiaeth gyda'r rhwymedigaethau hyn. Mae hefyd yn gweithredu fel eich pwynt cyswllt cyntaf os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am ddiogelu data.

Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth yn cyfeirio at unigolyn byw y gellir gwybod pwy yw ef neu hi (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) yn neilltuol drwy gyfeiriad at ddynodydd (e.e. enw, rhif Yswiriant Gwladol, rhif gweithiwr cyflogedig, cyfeiriad e-bost, nodweddion corfforol). Gall fod yn ffeithiol (e.e. manylion cyswllt neu ddyddiad geni), barn am weithredoedd neu ymddygiad unigolyn, neu wybodaeth a all effeithio fel arall ar yr unigolyn hynny mewn modd personol neu fusnes.

Mae cyfraith diogelu data yn rhannu data personol yn ddau gategori: data personol cyffredin a data categori arbennig. Gelwir unrhyw ddata personol sy'n datgelu tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credo grefyddol neu athronyddol, aelodaeth undeb llafur, cyflyrau iechyd corfforol neu iechyd meddwl, bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol, neu ddata biometrig neu enetig a ddefnyddir i ddynodi unigolyn yn ddata categori arbennig. (Mae'r gweddill yn ddata personol cyffredin).

Pa fath o ddata personol cyffredin ydyn ni'n ei dal amdanoch a pham?

Ar gamau dechreuol recriwtio, rydym yn casglu, dal a defnyddio'r mathau dilynol o ddata personol cyffredin amdanoch:

 • Gwybodaeth a gynhwysir yn eich ffurflen gais/CV/llythyr egluro, yn cynnwys eich enw, teitl, manylion cyswllt, hanes cyflogaeth, profiad, sgiliau, cymwysterau/hyfforddiant (yn cynnwys addysgol, galwedigaethol, trwyddedau gyrru lle'n berthnasol), enwau a manylion cyswllt canolwyr ac yn y blaen
 • Gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus amdanoch, megis eich presenoldeb cyfryngau cymdeithasol busnes
 • Gwybodaeth ddethol, yn cynnwys gohebiaeth, nodiadau cyfweliad, nodiadau mewnol, canlyniadau unrhyw brofion dethol ysgrifenedig neu ar-lein

Os ydych ar restr fer ar gyfer swydd, neu os ydych yn derbyn cynnig amodol am gyflogaeth, gallwn gasglu, dal a defnyddio'r mathau ychwanegol dilynol o ddata personol cyffredin amdanoch:

 • Gwybodaeth gwiriad cyn-cyflogaeth, yn cynnwys tystlythyrau a dilysu cymwysterau
 • Gwiriadau hawl i weithio a dogfennau cysylltiedig

Rydym yn dal ac yn defnyddio'r data personol yma fel y gallwn:

 • Brosesu eich cais a gohebu gyda chi amdano;
 • Asesu os oes gennych y sgiliau, profiad, cymwysterau a hyfforddiant sydd eu hangen ar gyfer swydd o fewn y cwmni;
 • Gwneud penderfyniadau gwybodus am recriwtio;
 • Dilysu gwybodaeth a roddir gennych;
 • Gwirio a dangos fod gennych hawl cyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig;
 • Cadw cofnodion priodol o'n proses recriwtio a phenderfyniadau.

Beth yw ein seiliau cyfreithiol am ddefnyddio eich data personol cyffredin?

Mae cyfraith diogelu data yn nodi'r seiliau cyfreithiol ar gyfer i ni gadw a defnyddio data personol.

Rydym yn dibynnu ar un neu fwy o'r seiliau cyfreithiol dilynol pan fyddwn yn prosesu eich data personol cyffredin:

 • Rydym ei angen i gymryd camau ar eich cais er mwyn ymrwymo i gontract gyda chi (ymrwymo i gontract), oherwydd drwy wneud cais am swydd yr ydych yn ymarferol yn gofyn i ni ymrwymo i gontract gyda chi p'un ai yw hyn yn gontract cyflogaeth, yn gontract am wasanaethau neu fath arall o gontract.
 • Rydym ei angen i gydymffurfio gyda rhwymedigaeth cyfreithiol (rhwymedigaeth cyfreithiol) e.e. y rhwymedigaeth i beidio gwahaniaethu yn ystod ein proses recriwtio, neu'r rhwymedigaeth i beidio cyflogi rhywun heb hawl cyfreithiol i weithio yn y Deyrnas Unedig.
 • Mae ei angen ar gyfer ein buddiannau dilys (neu rai trydydd parti) ac nad yw eich buddiannau a hawliau sylfaenol yn bwysicach na'r buddiannau hynny (buddiant dilys). Er enghraifft, mae er ein budd dilys ni i adolygu ac ystyried eich data personol (fel y'i rhestrir uchod) fel y gallwn ddewis yr ymgeisydd mwyaf addas am y swydd.

Pa fath o ddata personol categori arbennig ydyn ni'n ei dal amdanoch chi, pam ac ar ba seiliau cyfreithiol?

Ni fyddwn ond yn casglu, dal a defnyddio mathau cyfyngedig o ddata categori arbennig amdanoch yn ystod y broses recriwtio, fel y'i disgrifir islaw.

Gan fod data categori arbennig fel arfer yn fwy sensitif na data personol cyffredin, mae angen i ni gael sail gyfreithiol ychwanegol (yn ogystal â'r seiliau cyfreithiol a nodir yn yr adran ar ddata personol cyffredin, uchod) i'w gasglu, dal a defnyddio. Caiff y seiliau cyfreithiol ychwanegol y dibynnwn arnynt i gasglu, dal a defnyddio eich data categori arbennig eu hesbonio islaw ar gyfer pob math o ddata categori arbennig.

Ar gamau dechreuol y recriwtio, rydym yn casglu, dal a defnyddio'r data categori arbennig dilynol amdanoch.

 • Monitro cyfle cyfartal. Data monitro cyfle cyfartal a allai gynnwys gwybodaeth am eich hil neu ethnigrwydd, credoau crefyddol, cyfeiriadedd rhywiol neu iechyd. Defnyddiwn yr wybodaeth yma i fonitro cyfle cyfartal ac amrywiaeth yn ein proses recriwtio. Ein sail gyfreithiol ychwanegol dros ddefnyddio'r wybodaeth yma yw bod ei hangen yn y budd cyhoeddus ar gyfer dibenion monitro cyfle cyfartal ac mae'n gydnaws â'n Polisi Diogelu Data.
 • Addasiadau ar gyfer anabledd/cyflyrau meddygol. Gwybodaeth berthnasol i unrhyw gais gennych chi am addasiadau i'r broses recriwtio fel canlyniad i gyflwr meddygol sylfaenol neu anabledd. Defnyddiwn yr wybodaeth yma i'n galluogi i gynnal proses recriwtio deg, anwahaniaethol drwy ystyried/gwneud addasiadau rhesymol i'n proses fel sy'n briodol. Ein sail gyfreithiol ychwanegol am ddefnyddio'r wybodaeth yma yw ein bod ei hangen i gydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol/gweithredu hawl gyfreithiol yng nghyswllt cyflogaeth - sef, y rhwymedigaeth i beidio gwahaniaethu, ac i wneud addasiadau rhesymol i ddarparu ar gyfer anabledd - ac mae defnydd o'r fath yn gydnaws gyda'n Polisi Diogelu Data.

Os cewch eich cynnwys ar restr fer ar gyfer swydd, neu eich bod yn derbyn cynnig amodol o gyflogaeth, gallwn gasglu, dal a defnyddio'r mathau ychwanegol dilynol o ddata personol categori arbennig amdanoch:

 • Holiaduron iechyd/archwiliadau meddygol cyn-cyflogaeth. Rydym yn casglu gwybodaeth am eich iechyd mewn holiadur a/neu archwiliad meddygol cyn cyflogaeth, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth am gyflyrau meddygol sylfaenol ac addasiadau y daethoch â nhw i'n sylw. Defnyddiwn yr wybodaeth yma i asesu os ydych yn ffit i wneud y swydd gydag addasiadau, i ystyried/trefnu addasiadau addas ac i gydymffurfio gyda gofynion iechyd a diogelwch. Ein seiliau cyfreithiol ychwanegol am ddefnyddio'r wybodaeth yw: rydym ei hangen i gydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol/gweithredu hawl cyfreithiol yng nghyswllt cyflogaeth - sef y rhwymedigaeth i wneud addasiadau rhesymol i ddarparu ar gyfer anabledd - a bod defnydd o'r fath yn gydnaws gyda'n Polisi Diogelu Data; a bod ei angen i asesu eich galluedd i weithio ar sail iechyd, yn amodol ar fesurau diogelwch priodol o ran cyfrinachedd.
 • Gwybodaeth cofnodion troseddol/gwiriadau DBS. Gallwn ofyn am wiriadau troseddol gan y DBS. Defnyddiwn yr wybodaeth yma i asesu eich addasrwydd ar gyfer swyddi penodol a dilysu gwybodaeth a roddwyd gennych. Mae angen hyn er mwyn cydymffurfio gyda rhwymedigaeth gyfreithiol ym maes cyflogaeth lle bydd ymgeisydd am swydd yn gweithio gyda phobl agored i niwed a bod y Gymdeithas yn destun rhwymedigaethau diogelu; ac ar gyfer y rhai y mae eu swydd yn golygu cyfrifoldeb ariannol sylweddol. Ein sail gyfreithiol ychwanegol am ddefnyddio'r wybodaeth yma yw eich bod wedi rhoi caniatâd penodol i ni wneud hynny.

Sut ydyn ni'n casglu eich data personol?

Chi sy'n rhoi'r rhan fwyaf o'r data personol amdanoch yr ydym yn ei dal a'i defnyddio, er enghraifft yn eich cais ysgrifenedig neu ar-lein, drwy lenwi unrhyw asesiadau ac yn ystod cyfweliadau.

Daw peth o'r data personol a ddaliwn ac a ddefnyddiwn amdanoch o ffynonellau mewnol yn ystod y broses recriwtio. Er enghraifft, gall y person sy'n eich cyfweld roi sgôr am eich addasrwydd ar gyfer y swydd a chofnodwn y rhesymau am benderfyniadau a wnaed am p'un ai yw'ch cais yn llwyddiannus ai peidio.

Gall peth o'r data personol a ddaliwn ac a ddefnyddiwn ddod o ffynonellau allanol. Er enghraifft, mae asiantaeth recriwtio'n rhoi rhestr fer o ymgeiswyr i ni. Os cynigiwn swydd i chi, byddwn yn cynnal gwiriadau cyn-cyflogaeth, megis gofyn i gyn gyflogwyr neu ddarparwyr addysg am dystlythyrau, a gallwn wirio eich cymwysterau drwy gysylltu â'r corff dyfarnu. Gallwn ofyn i swyddog iechyd galwedigaethol roi adroddiad i ni ar eich ffitrwydd i wneud y swydd. Gallwn ofyn am wiriad cofnodion troseddol gan y DBS. Mewn rhai amgylchiadau, gallwn ofyn i'r Swyddfa Gartref am wybodaeth am eich statws mewnfudo i wirio eich hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Ar gyfer rhai swyddi, gallwn hefyd gael gwybodaeth amdanoch o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus, megis eich proffil LinkedIn neu ffynonellau cyfryngau eraill.

Gyda phwy ydyn ni'n rhannu eich data personol?

 • Asiantaethau recriwtio. Yn achlysurol gofynnwn i asiantaethau recriwtio am fanylion ymgeiswyr addas ar gyfer swyddi gwag, i gyfathrebu gyda'r ymgeiswyr hynny ac i drin y weinyddiaeth yn gysylltiedig â'r broses recriwtio. Os ydym wedi derbyn eich manylion cais dechreuol gan asiantaeth recriwtio, byddwn yn rhannu unrhyw ddata personol amdanoch gyda nhw sydd ei angen i'w galluogi i gyflawni eu swyddogaethau i ni. Ein seiliau cyfreithiol dros wneud hynny yw: mae angen hynny ar gyfer ymrwymo i gontract; a'i fod er ein budd dilys i ymgysylltu darparwyr gwasanaeth i'n cynorthwyo gyda'r broses recriwtio.
 • Swyddogion meddygol/iechyd galwedigaethol. Gallwn rannu gwybodaeth berthnasol i unrhyw gais gennych chi am addasiadau i'r broses recriwtio fel canlyniad i gyflwr meddygol sylfaenol neu anabledd gan swyddogion meddygol/iechyd galwedigaethol i'n galluogi i ddynodi pa addasiadau, os oes rhai, sydd eu hangen yn y broses recriwtio ac, os ydych yn llwyddiannus, unwaith y byddwch yn cychwyn gwaith. Gallwn hefyd rannu manylion cyflyrau meddygol a ddatgelwyd a/neu atebion i holiaduron iechyd cyn-cyflogaeth gyda swyddogion meddygol/iechyd galwedigaethol i geisio adroddiad meddygol amdanoch i'n galluogi i asesu eich ffitrwydd ar gyfer y swydd a ph'un ai oes angen unrhyw addasiadau oherwydd deddfwriaeth iechyd a diogelwch. Ein seiliau cyfreithiol am rannu'r data personol hwn yw: mae angen hynny ar gyfer ymrwymo i gontract; mae er ein budd dilys i ystyried addasiadau i alluogi ymgeiswyr am swydd i gymryd rhan lawn yn y broses recriwtio ac i asesu ffitrwydd am waith ymgeiswyr swydd yr ydym wedi cynnig swyddi iddynt; ac mae angen hynny i gydymffurfio gyda'n rhwymedigaethau cyfreithiol/gweithredu hawliau cyfreithiol ym meysydd cyflogaeth (rhwymedigaethau i beidio gwahaniaethu, i wneud addasiadau rhesymol, i gydymffurfio gyda gofynion iechyd a diogelwch.
 • Cynghorwyr cyfreithiol/proffesiynol. Rydym yn rhannu unrhyw ddata personol amdanoch sy'n berthnasol, lle'n briodol, gyda'n cynghorwyr cyfreithiol a chynghorwyr proffesiynol eraill, er mwyn cael cyngor cyfreithiol neu gyngor proffesiynol arall am faterion sy'n gysylltiedig â chi neu wrth ddelio ag anghydfod cyfreithiol gyda chi neu ymgeiswyr eraill am swydd. Ein seiliau cyfreithiol am rannu'r data personol yma yw: mae o fewn ein budd dilys i geisio cyngor i egluro ein hawliau/rhwymedigaethau ac amddiffyn ein hunain mewn modd priodol rhag hawliadau posibl; mae ei angen i gydymffurfio gyda'n rhwymedigaethau cyfreithiol/gweithredu hawliau cyfreithiol ym maes cyflogaeth; ac mae ei angen i sefydlu, gweithredu neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol.
 • Y Swyddfa Gartref. Gallwn rannu eich dogfennau hawl i weithio gyda'r Swyddfa Gartref, lle mae angen, i'n galluogi i wirio eich hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig. Ein sail gyfreithiol ar gyfer rhannu'r data personol yma yw i gydymffurfio gyda'n rhwymedigaeth cyfreithlon i beidio cyflogi rhywun heb hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Canlyniadau peidio darparu data personol

Dim ond er mwyn ein galluogi i wneud penderfyniad am p'un ai i gynnig swydd i chi ai peidio y gofynnwn i chi ddarparu data personol. Os nad ydych yn rhoi gwybodaeth neilltuol i ni, yna bydd yn rhaid i ni wneud penderfyniad ar p'un ai i gynnig swydd i chi ai peidio heb yr wybodaeth honno, a allai mewn rhai achosion arwain at i ni benderfynu peidio eich recriwtio. Er enghraifft, os gofynnwn i chi roi enghraifft o waith ysgrifenedig blaenorol neu dystysgrif yn dilysu cymhwyster ac na wnewch hynny, bydd yn rhaid i ni benderfynu p'un ai i'ch recriwtio heb yr wybodaeth honno ai peidio. Os nad ydych yn rhoi enw canolwyr neu dystlythyr pan ofynnir i chi, fel arfer ni fedrwn gynnig y swydd i chi. Yn ychwanegol, mae gofyniad cyfreithiol am beth o'r data personol a roddwch i ni. Er enghraifft, os nad ydych yn rhoi'r dogfennau i ni yr ydym eu hangen i wirio eich hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig yna byddai'n groes i'r gyfraith i ni eich cyflogi.

Os dewiswch beidio rhoi'r data personol i ni y gofynnwn amdani, byddwn yn dweud wrthych am oblygiadau unrhyw benderfyniadau o'r fath ar yr amser perthnasol.

Pa mor hir fyddwn ni'n cadw eich data personol?

Byddwn yn cadw eich data personol drwy gydol y broses recriwtio.

Os yw'ch cais yn llwyddiannus, pan ddechreuwch weithio i ni cewch Hysbysiad Preifatrwydd Gweithiwr Cyflogedig fydd yn cynnwys gwybodaeth am ba ddata personol a gadwn o'r broses recriwtio a pha mor hir yr ydym yn cadw eich data personol tra byddwch yn gweithio i ni ac ar ôl i chi adael.

Os yw'ch cais yn aflwyddiannus, byddwn yn cadw eich data personol am hyd at 6 mis o'r dyddiad y byddwn yn eich hysbysu am ein penderfyniad. Fodd bynnag, gall fod amgylchiadau lle bydd yn briodol i ni gadw eitemau neilltuol o'ch data personol am fwy o amser. Byddwn yn seilio'r penderfyniadau hynny ar amgylchiadau perthnasol, gan roi ystyriaeth i'r meini prawf dilynol:

 • Swm, natur a sensitifrwydd y data personol
 • Risg niwed o ddefnydd neu ddatgeliad heb awdurdod
 • Y dibenion ar gyfer i ni brosesu eich data personol a pha mor hir yr ydym angen y data neilltuol i gyflawni'r dibenion hyn
 • Pa mor hir mae'r data personol yn debygol o barhau'n gywir ac yn gyfredol
 • Pa mor hir y gallai'r data personol fod yn berthnasol i hawliadau cyfreithiol yn y dyfodol
 • Unrhyw ofynion cyfreithiol, cyfrifeg, adrodd neu reoleiddiol perthnasol sy'n manylu pa mor hir mae'n rhaid cadw cofnodion neilltuol

Ym mhob achos, ni fyddwn yn cadw eich data personol am fwy o amser nag ydym ei hangen ar gyfer ein dibenion dilys.

Tystlythyrau

Os rhoddwch fanylion canolwyr i ni, rydym yn ei gwneud yn ofynnol i chi eu hysbysu pa ddata personol amdanynt yr ydych yn ei rhoi i ni. Mae'n rhaid i chi hefyd roi ein manylion cyswllt iddynt a gadael iddynt y dylent gysylltu â ni os oes ganddynt unrhyw ymholiadau am sut y byddwn yn defnyddio eu data personol.

Eich Hawliau

Mae gennych nifer o hawliau cyfreithiol yn ymwneud â'ch data personol, a amlinellir yma:

 • Yr hawl i wneud cais gwrthrych am wybodaeth. Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth neilltuol am sut y defnyddiwn eich data, yn ogystal ag i dderbyn copi ohono a gwirio ein bod yn ei brosesu'n gyfreithlon.
 • Yr hawl i ofyn i ni gywiro data personol anghyflawn neu anghywir a ddaliwn amdanoch.
 • Yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu data personol a gadwn amdanoch lle nad oes rheswm da dros i ni barhau i'w brosesu. Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich data personol lle'r ydych wedi ymarfer eich hawl i wrthwynebu prosesu (gweler islaw).
 • Yr hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich data personol pan ddibynnwn ar ein budd dilys (neu fudd parti arall), lle na allwn ddangos rheswm cryf dros barhau i brosesu.
 • Yr hawl i ddileu eich caniatâd i ni ddefnyddio eich data personol. Fel y disgrifir uchod, nid ydym fel arfer yn dibynnu ar eich caniatâd fel sail gyfreithiol am ddefnyddio eich data personol. Fodd bynnag, os ydym yn dibynnu ar eich caniatâd fel y sail cyfreithiol dros ddefnyddio unrhyw ran o'ch data personol a'ch bod yn dileu eich caniatâd, mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu'r data hwnnw os nad oes gennym reswm da arall dros barhau i'w ddefnyddio.
 • Yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ein prosesu o'ch data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ohirio prosesu data personol amdanoch, er enghraifft os ydych eisiau i ni sefydlu ei gywirdeb neu'r rheswm dros ei brosesu.
 • Yr hawl i ofyn i ni drosglwyddo eich data personol i chi neu i barti arall, mewn fformat wedi'i strwythuro. Mae'r hawl yma'n weithredol yng nghyswllt data yr ydych wedi ei roi pan mai'n sail gyfreithiol dros ddefnyddio'r data yw bod angen hynny ar gyfer cyflawni contract neu eich bod wedi rhoi caniatâd i ni ei defnyddio (gelwir hyn yr hawl i "gludadwyedd data").

Os hoffech weithredu unrhyw un o'r hawliau uchod, cysylltwch mewn ysgrifen ag Ysgrifennydd Cwmni, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru os gwelwch yn dda. Dylid nodi nad yw'r hawliau hyn yn absoliwt ac mewn rhai amgylchiadau gallem fod â hawl i wrthod peth neu'r cyfan o'ch cais.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut y defnyddiwn eich data personol, gallwch gysylltu â'r Ysgrifennydd Cwmni, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru 0300 111 3030.

Dylid nodi hefyd fod gennych hawl i wneud cwyn ar unrhyw amser i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, awdurdod goruchwylio y Deyrnas Unedig ar faterion diogelu data. Mae manylion sut i gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar gael ar eu gwefan: https//ico.org.uk

Swyddog Diogelu Data (Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.):

Ysgrifennydd Cwmni
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.
Tŷ Canol
Ffordd Croesawdy
Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL

Ffôn: 0300 111 3030
E-bost: dataprotectionofficer@mid-walesha.co.uk
Gwefan: www.mid-walesha.co.uk

** Dychwelyd i frig y dudalen

 

Hysbysiad Preifatrwydd Cysylltiadau / Marchnata

(Lawrlwytho copi o’r Hysbysiad Preifatrwydd yma)

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd Cysylltiadau/Marchnata yma'n nodi pa ddata personol yr ydym ni, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, yn ei ddal amdanoch a sut yr ydym yn ei gasglu a'i ddefnyddio.

Mae cyfraith diogelu data yn ei gwneud yn ofynnol i ni roi'r wybodaeth yn yr Hysbysiad Preifatrwydd yma i chi. Mae'n bwysig eich bod yn darllen yr Hysbysiad Preifatrwydd yn ofalus, ynghyd ag unrhyw wybodaeth arall y gallem ei rhoi i chi o bryd i'w gilydd am sut yr ydym yn casglu a defnyddio eich data personol. Dylech hefyd ddarllen ein Polisi Diogelu Data sy'n esbonio ein rhwymedigaethau yng nghyswllt data personol a sut y cadwn hynny'n ddiogel.

Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd yma'n weithredol o 25 Mai 2018 pan ddaw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol i rym. Gallwn ddiweddaru'r Hysbysiad Preifatrwydd ar unrhyw amser.

Pwy yw'r rheolydd?

Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf. yw'r "rheolydd" ar gyfer dibenion cyfraith diogelu data. Rydym wedi cofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, a'n rhif cofrestru yw Z5287937. Mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am benderfynu sut ydym yn dal ac yn defnyddio data personol amdanoch.

Yr Ysgrifennydd Cwmni yw ein Swyddog Diogelu Data. Fel Swyddog Diogelu Data mae'n gyfrifol am ein hysbysu a'n cynghori am rwymedigaethau'r gyfraith diogelu data a monitro ein cydymffurfiaeth gyda'r rhwymedigaethau yma. Mae hefyd yn gweithredu fel eich pwynt cyswllt cyntaf os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am ddiogelu data.

Pa fath o ddata personol ydyn ni'n ei dal amdanoch?

Rydym yn casglu data personol pan roddwch yr wybodaeth hon i ni i'n galluogi i'ch hysbysu ar weithgareddau a chynlluniau'r Gymdeithas. Gall yr wybodaeth cyswllt gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost neu rif ffôn. Gwnawn yn siŵr fod gennym fesurau diogelwch priodol i ddiogelu eich gwybodaeth. Byddwn yn adolygu eich gwybodaeth personol yn gyfnodol i sicrhau nad ydym yn ei gadw am fwy o amser nag a ganiateir gan y gyfraith.

Gofynnir i chi nodi mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau fod yr holl wybodaeth, cynnwys deunydd neu ddata a roddwch i'r Gymdeithas yn gywir, cyflawn, heb fod yn gamarweiniol a'ch bod yn datgelu'r holl ffeithiau personol.
Nid ydym o fwriad yn casglu na chadw unrhyw wybodaeth bersonol am blant dan 16 oed.

Mae cyfraith diogelu data yn rhannu data personol yn ddau gategori: data personol cyffredin a data categori arbennig. Gelwir unrhyw ddata personol sy'n datgelu tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credo grefyddol neu athronyddol, aelodaeth undeb llafur, cyflyrau iechyd corfforol neu iechyd meddwl, bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol, neu ddata biometrig neu enetig a ddefnyddir i ddynodi unigolyn yn ddata categori arbennig. (Mae'r gweddill yn ddata personol cyffredin).

Pam ydyn ni'n dal eich data personol ac ar ba seiliau cyfreithiol?

Rydym yn dal ac yn defnyddio eich data personol cyffredin ar gyfer dibenion cyswllt cyffredinol a gwella busnes. Byddwch wedi rhoi'r manylion hyn yn uniongyrchol i'r Gymdeithas.

Cedwir eich manylion cyswllt i alluogi'r Gymdeithas i anfon gwybodaeth i chi ar weithgareddau a chynlluniau'r Gymdeithas.
Yn ychwanegol, mae'r Gymdeithas yn edrych yn barhaus am ffyrdd i wella ei gwasanaethau. Gallwn gysylltu chi'n uniongyrchol neu drwy arolwg i gael eich sylwadau ar sut y gallai'r Gymdeithas wella ei gwasanaethau. Dim ond fel rhan o'n rhaglen o welliant parhaus y defnyddir unrhyw adborth a roddwch.

Sut ydyn ni'n casglu eich data personol?

Chi fydd wedi rhoi'r rhan fwyaf o'r data personol amdanoch yr ydym yn ei ddal a'i ddefnyddio.

Caiff peth o'r data personol a ddaliwn ac a ddefnyddiwn amdanoch ei ddarparu neu ei gynhyrchu o ffynonellau mewnol wrth redeg ein busnes. Er enghraifft, gall aelodau staff gyfeirio atoch mewn negeseuon e-bost neu ddogfennau fel rhan o'u cyfathrebu gyda chi.

Gyda phwy ydyn ni'n rhannu eich data personol?

Dim ond pan mae gennym sail gyfreithiol briodol dan gyfraith diogelu data sy'n caniatáu i ni wneud hynny y byddwn yn rhannu eich data personol.

 1. I drydydd parti ar gyfer dibenion dosbarthu cylchlythyrau newyddion neu debyg.
 2. I drydydd parti ar gyfer dibenion cynnal arolygon.

Bydd y trydydd partïon hyn yn cynnwys y cwmni sy'n cynnal gwefan y Gymdeithas ac yn cynnal arolygon ar-lein. Felly, bydd y Gymdeithas yn rhoi eich manylion iddynt. Caiff y manylion hefyd eu llywodraethu gan yr hysbysiad preifatrwydd yma i sicrhau y cedwir data personol yn ddiogel.

Pa mor hir fyddwn ni'n cadw eich data personol?

Os nad oes angen cyfnod cadw hirach neu bod y gyfraith yn caniatáu hynny, dim ond ar gyfer y cyfnod sydd ei angen i gyflawni'r dibenion a amlinellir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd neu nes byddwch yn gofyn am ei ddileu y byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau. Hyd yn oed os ydym yn dileu eich gwybodaeth bersonol, gall barhau i fod ar gyfryngau wrth gefn neu archif ar gyfer dibenion cyfreithiol, treth neu reoleiddiol.

Eich Hawliau

Mae gennych nifer o hawliau cyfreithiol yn ymwneud â'ch data personol, a amlinellir yma:

 • Yr hawl i wneud cais gwrthrych am wybodaeth. Mae hyn yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth neilltuol am sut y defnyddiwn eich data personol, yn ogystal ag i dderbyn copi ohono a gwirio ein bod yn ei brosesu'n gyfreithlon.
 • Yr hawl i ofyn i ni gywiro data personol anghyflawn neu anghywir a ddaliwn amdanoch.
 • Yr hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu data personol a gadwn amdanoch lle nad oes rheswm da dros i ni barhau i'w brosesu. Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni ddileu neu dynnu eich data personol lle'r ydych wedi ymarfer eich hawl i wrthwynebu prosesu (gweler islaw).
 • Yr hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich data personol pan ddibynnwn ar ein budd dilys (neu fudd parti arall), lle na allwn ddangos rheswm cryf dros barhau i brosesu.
 • Yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ein prosesu o'ch data personol. Mae hyn yn eich galluogi i ofyn i ni ohirio prosesu data personol amdanoch, er enghraifft os ydych eisiau i ni sefydlu ei gywirdeb neu'r rheswm dros ei brosesu.
 • Yr hawl i ofyn i ni drosglwyddo eich data personol i chi neu i barti arall, mewn fformat wedi'i strwythuro. Mae'r hawl yma'n weithredol yng nghyswllt data yr ydych wedi ei roi pan mai'n sail gyfreithiol dros ddefnyddio'r data yw bod angen hynny ar gyfer cyflawni contract neu eich bod wedi rhoi caniatâd i ni ei defnyddio (gelwir hyn yr hawl i "gludadwyedd data").

Os hoffech weithredu unrhyw un o'r hawliau uchod, cysylltwch mewn ysgrifen â'r Ysgrifennydd Cwmni yn gweithredu fel Swyddog Diogelu Data os gwelwch yn dda. Dylid nodi nad yw'r hawliau hyn yn absoliwt ac mewn rhai amgylchiadau gallem fod â hawl i wrthod peth neu'r cyfan o'ch cais.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut y defnyddiwn eich data personol, gallwch gysylltu â'r Ysgrifennydd Cwmni yn gweithredu fel Swyddog Diogelu Data, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut mae Grŵp Tai Canolbarth Cymru Cyf yn defnyddio eich data personol, gallwch gysylltu â'r Ysgrifennydd Cwmnbi yn gweithredu fel Swyddog Diogelu Data.

Swyddog Diogelu Data (Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.):

Ysgrifennydd Cwmni
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.
Tŷ Canol
Ffordd Croesawdy
Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL

Ffôn: 0300 111 3030
E-bost: dataprotectionofficer@mid-walesha.co.uk
Gwefan: www.mid-walesha.co.uk

** Dychwelyd i frig y dudalen

 

Hysbysiad Preifatrwydd Cwci

(Lawrlwytho copi o’r Hysbysiad Preifatrwydd yma)

Fel gyda'r rhan fwyaf o wefannau, pan ymwelwch â'r wefan yma, gellir storio ychydig o ddata ar eich ffôn symudol, llechen neu yriant caled eich cyfrifiadur yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg. Mae cwcis yn helpu gwneud i'r wefan weithio a rhoi gwybodaeth i ni am sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio gyda'n safle. Defnyddiwn yr wybodaeth yma i wella ein gwefan. Nid ydym yn ceisio gwybod pwy yw ymwelwyr unigol os nad ydynt yn dewis mewnbynnu eu manylion cyswllt i un o'r ffurflenni ar y wefan.

Cwcis. Mae gwahanol fathau o gwcis sy'n cyflawni gwahanol swyddogaethau ac sy'n gyffredinol yn gwella eich profiad ar y wefan. Gallwn ddefnyddio cwcis i ddweud wrthym os ydych wedi ymweld â'r wefan o'r blaen. Nid ydym yn defnyddio cwcis ar gyfer hysbysebu.

Gellir dosbarthu'r mathau o gwcis a ddefnyddir ar y wefan yn un o dri chategori:

 1. Cwcis Hollol Hanfodol. Mae'r rhain yn hanfodol er mwyn eich galluogi i ddefnyddio rhai o nodweddion y wefan, megis anfon ffurflenni ar y wefan. Heb y cwcis hyn, ni ellir darparu'r gwasanaethau a gynigir ar y wefan i chi. Nid yw'r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth amdanoch y gellid ei defnyddio ar gyfer marchnata neu gofio lle buoch ar y Rhyngrwyd.
 2. Cwcis Nodweddion. Defnyddir y rhain i alluogi'r wefan i gofio dewisiadau a wnaethoch (megis eich enw defnyddiwr, os yn berthnasol) a darparu nodweddion estynedig i wella eich profiad ar y we.
 3. Cwcis Dadansoddi. Defnyddir y rhain i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio'r wefan, er enghraifft, nifer yr ymweliadau i'r safle neu pa mor hir mae ymweliadau'n parhau ar gyfartaledd. Dim ond i wella sut mae'r wefan yn gweithio y defnyddir yr wybodaeth yma.

Mae rhai cwcis yn gwcis parti-cyntaf a gaiff eu gosod gan ein gwefan. Mae eraill yn gwcis trydydd parti a osodir gan barth gwahanol. Dim ond cwcis parti-cyntaf a ddefnyddiwn ni, ar wahân i'r cwcis trydydd parti sy'n gysylltiedig gyda Google reCAPTCHA. Defnyddir Google reCAPTCHA i wahaniaethu pobl oddi wrth gyfrifiaduron er mwyn atal spam wedi ei awtomeiddio. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Begynau Gwe. Gall tudalennau o'n gwefan gynnwys ffeiliau electronig bach a elwir yn fegynau gwe sy'n ein galluogi i gofnodi gweithgaredd, megis pryd yr ydych yn ymweld â thudalen neilltuol. Defnyddir begynau gwe i olrhain defnydd o'r wefan a monitro ei pherfformiad (e.e. Google Analytics).

Defnyddio Cyfeiriadau IP. Mae cyfeiriad IP yn god rifyddol sy'n dynodi eich cyfrifiadur ar y Rhyngrwyd. Defnyddiwn eich cyfeiriad IP a math porwr i helpu dadansoddi patrymau defnydd i wella'r gwasanaethau a gynigiwn i chi. Ond heb wybodaeth ychwanegol nid yw eich cyfeiriad IP yn dangos pwy ydych chi fel unigolyn.

Eich Dewis. Pan aethoch ar y wefan yma, cafodd ein cwcis eu hanfon i'ch porwr gwe a'u cadw ar eich cyfrifiadur. Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cytuno i gwcis a thechnolegau tebyg gael eu defnyddio. Os dymunwch eu tynnu, gallwch wneud hyn drwy'r gosodiadau ar eich porwr; fodd bynnag gofynnir i chi nodi efallai na fedrwch fanteisio'n llawn ar holl nodweddion ein gwefan heb gwcis. Mae'r ffordd i glirio cwcis yn amrywio o un porwr i'r llall. Gallwch edrych ar fwydlen Help eich porwr gwe i gael cyfarwyddiadau llawn.

Mwy o Wybodaeth. I gael mwy o wybodaeth gyffredinol am gwcis ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut y defnyddiwn eich data personol, gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut mae Grŵp Tai Canolbarth Cymru Cyf yn defnyddio eich data personol, gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data.

Swyddog Diogelu Data (Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.):

Ysgrifennydd Cwmni
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.
Tŷ Canol
Ffordd Croesawdy
Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL

Ffôn: 0300 111 3030
E-bost: dataprotectionofficer@mid-walesha.co.uk
Gwefan: www.mid-walesha.co.uk

** Dychwelyd i frig y dudalen

 

Hysbysiad Preifatrwydd Facebook

(Lawrlwytho copi o’r Hysbysiad Preifatrwydd yma)

Mae Aelodau Grŵp Facebook Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn ymuno drwy wneud cais i Weinyddwyr y Grŵp. I wneud hyn, mae'n rhaid i'r defnyddiwr fod wedi llofnodi fel aelod o Facebook, a chydymffurfio gyda pholisi defnyddwyr a phreifatrwydd Facebook. Caiff y cais i ymuno â'r grŵp Facebook ei wneud ar symbyliad y defnyddiwr ei hun ac maent yn rhydd i adael y grŵp a dileu eu sylwadau/negeseuon eu hunain ar unrhyw amser. Deallwn fod mwyafrif yr enwau ar Facebook yn enwau go iawn (polisi defnyddio Facebook), ond weithiau caiff enwau gwneud eu defnyddio.

Nid yw'r Gymdeithas yn cael na'n storio gwybodaeth bersonol gan Facebook am ddefnyddwyr. Mae'r data yma'n parhau o fewn llwyfan Facebook. Caiff yr wybodaeth sydd ar gael i eraill ei seilio ar ddewisiadau defnyddwyr unigol ac opsiynau diogelwch o fewn llwyfan Facebook.

Unwaith mae pobl wedi ymuno fel aelodau, gellir rhoi negeseuon yn uniongyrchol i'r grŵp fel ceisiadau am wybodaeth, ceisiadau am weithredu, postio ffotograffau ac amlgyfryngau eraill neu roi sylwadau cyffredinol. Gall defnyddwyr hefyd roi sylwadau ar negeseuon aelodau eraill yn cynnwys rhai a gychwynnwyd gan aelodau staff y Gymdeithas.

Pan wneir ceisiadau yn y grŵp sydd angen gweithredu gan y Gymdeithas, daw'n angenrheidiol ar y pwynt hwnnw i ddynodi unigolyn yng nghyswllt eu cyfateb gyda Chofnodion Tenantiaid presennol a gedwir eisoes yng nghyswllt y busnes. Sicrheir dynodi drwy system fewnol Facebook Messenger fel cais i'r defnyddiwr i roi adnabyddiaeth, fel y gallwn gyflawni a/neu ymateb i'r cais. Mae hyn fel arfer yn seiliedig ar fanylion enw a chyfeiriad, sef yr isafswm gofynnol i ni gyfateb unigolyn gyda chofnod cyfrif tenantiaeth.

Unwaith y dynodwyd bod unigolyn yn Denant i'r Gymdeithas, mae'r holl ddata a gesglir ac a brosesir yn amodol ar yr Hysbysiad Preifatrwydd Tenantiaid. Bydd pob unigolyn arall yn dod o dan y Hysbysiad Preifatrwydd Cysylltiadau / Marchnata.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut y defnyddiwn eich data personol, gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon am sut mae Grŵp Tai Canolbarth Cymru Cyf yn defnyddio eich data personol, gallwch gysylltu â'r Swyddog Diogelu Data.

Swyddog Diogelu Data (Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.):

Ysgrifennydd Cwmni
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.
Tŷ Canol
Ffordd Croesawdy
Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL

Ffôn: 0300 111 3030
E-bost: dataprotectionofficer@mid-walesha.co.uk
Gwefan: www.mid-walesha.co.uk

** Dychwelyd i frig y dudalen

 

Dolenni I Wefannau Eraill

Mae'r wefan yma'n cynnwys dolenni a chyfeiriadau at wefannau eraill. Gofynnir i chi gofio nad yw'r polisi preifatrwydd yma'n weithredol i'r gwefannau hyn ac rydym yn eich annog i ddarllen polisi preifatrwydd pob gwefan yr ymwelwch â hi.

 

** Dychwelyd i frig y dudalen

 

Polisi Diogelu Data

Cafodd ein Polisi Diogelu Data ei ddiweddaru ym mis Mawrth 2018 i sicrhau fod y Grŵp yn cydymffurfio gyda gofynion y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel y'u hymgorfforwyd yn neddfwriaeth y Deyrnas Unedig. Lawrlwytho Polisi Diogelu Data.

 

** Dychwelyd i frig y dudalen