Telerau a Amodau

 

Adran A - Telerau Ac Amodau Cyffredinol Y Wefan Hon

Croeso i delerau ac amodau defnyddio gwefan Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyfyngedig (cyfeirir ati hefyd fel "ni" neu "ein"). Mae'r telerau ac amodau hyn yn ddilys ar gyfer defnyddio'r wefan yma yn www.mid-waleshya.co.uk (y "Wefan"). Wrth ddefnyddio'r Wefan hon a/neu gyflwyno ymholiad, yr ydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn.

MAE DEFNYDDIO'R WEFAN HON YN DANGOS EICH BOD YN DERBYN Y TELERAU HYN P'UN AI YDYCH YN COFRESTRU GYDA NI A/NEU ANFON CV ATOM NEU BEIDIO. OS NAD YDYCH YN DERBYN Y TELERAU HYN, PEIDIWCH Â DEFNYDDIO'R WEFAN.

1. Ymwadiad

1.1 Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau fod yr wybodaeth ar y Wefan yma'n gywir, nid ydym yn gwarantu cywirdeb neu gyflawnrwydd y deunydd ar y Wefan. Fe allwn newid y deunydd ar y Wefan, neu'r gwasanaethau, ar unrhyw adeg, heb rybudd. Mae'n bosib na fydd yr wybodaeth ar y Wefan yn gyfredol, ac nid ydym yn ymrwymo i ddiweddaru'r fath ddeunydd.

1.2 Darperir yr wybodaeth ar y Wefan "fel y mae" heb unrhyw amodau, gwarantau neu delerau eraill o unrhyw fath. Felly, i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, yr ydym yn darparu'r Wefan hon i chi ar y sail ein bod yn ymwrthod hyd y bo'r gyfraith yn caniatáu â phob cynrychiolaeth a chymeradwyaeth, gwarant, ac amod arall (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i'r amodau ymhlyg dan ddeddf o ansawdd boddhaol, addasrwydd, a defnyddio gofal a sgil rhesymol) a fyddai'n ddilys ar gyfer y Wefan hon oni bai am y telerau ac amodau hyn.

2. Atebolrwydd

2.1 Yr ydym ni, unrhyw barti arall (p'un ai wedi ymwneud â chreu, cynhyrchu, cynnal neu gyflwyno'r Wefan hon ai peidio), ac unrhyw gwmni arall yn y grŵp, a'r swyddogion, cyfarwyddwyr, staff, cyfranddalwyr ac asiantau unrhyw un o'r cyrff hynny, yn ymwrthod â phob cyfrifoldeb ac atebolrwydd o unrhyw fath am unrhyw fath o golled neu ddifrod i chi neu i drydydd parti (gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw golled neu iawndal uniongyrchol neu anuniongyrchol, cosbol neu ôl-ddilynol, neu unrhyw golled incwm, elw, ewyllys da, data, contractau, defnydd arian, neu golled neu iawndal sy'n deillio o, neu'n gysylltiedig ag, ymyrraeth â busnes o unrhyw fath, ac a ydynt yn deillio o gamwedd (gan gynnwys, heb gyfyngiad, esgeulustod), o gontract, neu o fath arall) yn gysylltiedig â'r Wefan hon mewn unrhyw ffordd, neu'n gysylltiedig â defnyddio, anallu i ddefnyddio, neu ganlyniadau defnyddio'r Wefan hon, unrhyw wefannau a gysylltir â'r Wefan hon, neu'r deunydd ar unrhyw wefan o'r fath, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, colled neu ddifrod o ganlyniad i firysau a all heintio'ch offer cyfrifiadurol, eich meddalwedd, eich data, neu eiddo arall oherwydd eich mynediad i, eich defnydd o, neu bori'r Wefan hon neu lawrlwytho unrhyw ddeunydd o'r Wefan hon neu unrhyw wefannau a gysylltir â'r Wefan hon.

2.2 Ni fydd unrhyw beth yn y telerau ac amodau hyn yn eithrio neu gyfyngu ar ein hatebolrwydd am (i) marwolaeth neu anaf personol a achosir gan esgeulustod (fel y mae'r fath derm wedi'i ddiffinio gan y Ddeddf Amodau Contract Annheg 1977); (ii) twyll; (iii) camliwiad ynghylch mater sylfaenol; neu (iv) unrhyw atebolrwydd na ellir ei eithrio neu'i gyfyngu o dan y ddeddfwriaeth berthnasol.

2.3 Os bydd eich defnydd o'r Wefan hon yn arwain at angen gwasanaethu, trwsio neu gywiro offer, meddalwedd, neu ddata, byddwch chi'n gyfrifol am yr holl gostau am hynny.

2.4 Yr ydych yn cytuno i'n hindemnio'n llawn, ein hamddiffyn, a'n cadw ni a'n swyddogion, cyfarwyddwyr, staff ac asiantau yn ddianaf rhag ac yn erbyn unrhyw a phob hawliad, iawndal, colled, neu gost (gan gynnwys ffioedd cyfreithiol rhesymol) sy'n deillio o unrhyw ddefnydd o'r Wefan hon, ac eithrio yn unol â'r telerau ac amodau hyn, gennych chi, neu gan unrhyw berson sy'n defnyddio'ch manylion cofrestru chi.

3. Cyfraith ac awdurdod llywodraethol

3.1 Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Lloegr a Chymru. Bydd unrhyw anghydfod a all ddeillio o'r telerau ac amodau hyn yn gyfan gwbl ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Lloegr a Chymru.

3.2 Nid ydym yn gwarantu fod deunydd/nwyddau sydd ar werth ar y Wefan yn addas neu ar gael i'w defnyddio y tu allan i'r Deyrnas Unedig. Gwaherddir gweld neu ddefnyddio'r Wefan o diriogaethau lle mae ei gynnwys yn anghyfreithlon. Os ydych yn defnyddio'r Wefan hon o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig, gwnewch hynny ar eich risg eich hunan, ac yr ydych yn gyfrifol am gydymffurfio â deddfau lleol.

4. Hawlfraint a Monitro

4.1 Diogelir cynnwys y Wefan hon gan ddeddfau hawlfraint rhyngwladol a hawliau eiddo deallusol eraill. Ni, gyda'n cymdeithion a thrwyddedwyr trydydd parti eraill, sydd piau'r hawliau hyn. Mae pob enw neu logo, sy'n ymwneud â chynnyrch neu gwmni a grybwyllir yn y Wefan hon, yn nod masnach, nod gwasanaeth, neu enw masnachu eu perchnogion priodol, gan ein cynnwys ni. Ni chewch newid, copïo, dyblygu, ail-gyhoeddi, uwchlwytho, postio, anfon, neu ddosbarthu, mewn unrhyw fodd neu trwy unrhyw gyfrwng, unrhyw ddeunydd neu wybodaeth ar, neu wedi'i lawrlwytho o, y Wefan hon gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, destun, graffig, fideo, negeseuon, cod a/neu feddalwedd, heb ein cydsyniad mewn ysgrifen ymlaen llaw ac eithrio lle mae gwahoddiad penodol i wneud hynny, er enghraifft er mwyn llenwi unrhyw holiadur. 

5. Safleoedd Dolen

5.1 Nid ydym yn rhoi unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth bynnag am unrhyw wefan a fyddwch yn mynd ati trwy'r Wefan hon neu a fydd â dolen iddynt o'n Gwefan. Pan fyddwch yn defnyddio gwefan arall, yr ydych yn deall ei bod yn annibynnol i ni ac nad oes gennym unrhyw reolaeth ar gynnwys neu argaeledd y wefan honno. Yn ogystal, nid yw dolen i wefan arall yn golygu ein bod yn cymeradwyo neu dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys neu ddefnydd y fath wefan, ac ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod sydd wedi'i achosi, neu yr honnir ei fod wedi'i achosi gan, neu mewn cysylltiad â, defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau fydd ar gael ar, neu trwy, unrhyw wefan neu adnodd arall. Dylid cyfeirio unrhyw bryderon ynghylch dolen allanol i weinyddydd neu reolwr y fath wefan.

6. Argaeledd ein Gwefan

6.1 Byddwn yn ymdrechu i sicrhau fod y Wefan ar gael, ond ni allwn warantu y bydd y Wefan yn weithredol yn barhaus na heb ymyrraeth, na'i bod yn ddi-gamgymeriad, ac ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os na fydd ar gael. Mae'n rhaid i chi beidio ag ymyrryd â gweithrediad cywir y Wefan, ac yn benodol, mae'n rhaid i chi beidio â cheisio trechu diogelwch, ymyrryd â, hacio i, neu amharu mewn unrhyw ffordd arall â, unrhyw system gyfrifiadurol, serfiwr, Gwefan, llwybrydd neu unrhyw offer arall a gysylltir â'r rhyngrwyd.

7. Newidiadau i'r Wefan

7.1 Yr ydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau neu gywiriadau, newid, atal dros dro, neu ddirwyn i ben unrhyw agwedd o'r Wefan neu'r cynnwys neu'r gwasanaethau sydd ar gael trwyddi, gan gynnwys eich mynediad iddi.

7.1 Er i ni geisio sicrhau fod cynnwys y Wefan yn gywir, dylech nodi y gall gynnwys camgymeriadau argraffyddol neu anghywirdebau eraill.

8. Cymhwysedd deunyddiau ar-lein

8.1 Oni nodir i'r gwrthwyneb, cyflwynir yr holl gynnwys a deunydd a gyhoeddir ar ein Gwefan ar gyfer eich defnydd preifat, personol, ac anfasnachol yn unig.

8.2 Rheolir a gweithredir ein Gwefan gennym ni o'n swyddfeydd yng Nghymru. Yn achos cynnwys y Wefan a ddarperir gan drydydd parti, yr ydych yn deall nad ydym yn rheoli na chymeradwyo'r fath gynnwys mewn unrhyw ffordd. Mae unrhyw gynnwys a gynigir gan drydydd parti nad yw'n gysylltiedig â ni yn cael ei gyhoeddi yn ddidwyll, ond nid ydym (hyd y bo'r gyfraith berthnasol yn caniatáu) yn derbyn cyfrifoldeb am gywirdeb neu fel arall y fath gynnwys (boed wedi'i gyhoeddi ar-lein neu beidio) nag am ddefnydd y fath gynnwys. Yr ydych yn derbyn y cyfrifoldeb a'r risg llawn am eich defnydd o'r Wefan ac am eich defnydd o'r holl wybodaeth a gynhwysir arni.

9. Gwybodaeth a roddwch i ni

9.1 O safbwynt unrhyw ddeunydd ("Cynnwys") a gyflwynir gennych, boed yn neges, e-bost, cynnwys bwrdd newyddion, syniad, awgrym, cysyniad neu ddeunydd arall:
(a) rhaid i chi fod yn berchen ar, neu fod â'r hawl i gyflwyno, unrhyw Gynnwys i'w gyhoeddi ar y Wefan, a rhaid i unrhyw Gynnwys a gyflwynir gennych fod yn gyfreithiol, onest, gweddus, a chywir, a rhaid iddo gydymffurfio â'r holl ddeddfau, rheoliadau, safonau, a chodau ymarfer perthnasol;
(b) rhaid i chi sicrhau nad yw unrhyw Gynnwys a gyflwynir i ni yn groes i hawlfraint, neu hawliau dylunio, preifatrwydd, cyhoeddusrwydd, diogelwch data, nod masnach neu hawliau eraill unrhyw drydydd parti, na bod yn aflan, sarhaus, bygythiol, enllibus, neu ddifenwol o unrhyw berson, na bod mewn unrhyw ffordd arall yn anghyfreithlon;
(c) rhaid i chi sicrhau nad yw'r Cynnwys yn hysbysebu neu mewn unrhyw ffordd arall yn ceisio am arian neu geisio gwerthu nwyddau neu wasanaethau; a
(d) mae gennym hawl i fonitro Cynnwys, a chawn olygu, gwrthod, neu ddileu Cynnwys os credwn nad yw'n cydymffurfio â'r pwyntiau uchod, ac, yn benodol, yr ydym yn cadw'r hawl i flocio e-byst sy'n dod i mewn, a Chynnwys, os credwn fod y cynnwys yn anaddas, neu y gall fod yn anaddas, neu ei fod mewn rhyw ffordd arall yn methu â chydymffurfio â'r pwyntiau uchod.

9.2 Yr ydych yn rhoi i ni drwydded anghyfyngedig, ddiwrthdro, ddi-freindal, fyd-eang i gyhoeddi'r holl Gynnwys y byddwch yn ei gyflwyno i ni ac eithrio unrhyw ran o'r Cynnwys sy'n wybodaeth bersonol. Chi yn unig sy'n gyfrifol am y Cynnwys a gyflwynwch i ni, a byddwch yn ein hindemnio a'n cadw ni wedi'n hindemnio'n llawn ar gais rhag ac yn erbyn pob achos, hawl, colled, atebolrwydd, trafodion, iawndal, costau, treuliau, colled busnes, colled elw, ymyriad busnes, ac unrhyw golled ariannol neu ôl-ddilynol (gan gynnwys costau a threuliau cyfreithiol) a geir gennym ni sy'n deillio'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o gyhoeddi Cynnwys a gyflwynir gennych i ni.

9.3 Yr ydych yn gwarantu ac yn ymrwymo na fyddwch yn defnyddio'r Wefan at unrhyw ddiben sy'n anghyfreithlon neu a waherddir gan y telerau ac amodau hyn, gan gynnwys, heb gyfyngiad, cyhoeddi neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd enllibus, difenwol, ymfflamychol neu aflan. Os ydych chi'n gweithredu'n groes i'r telerau ac amodau hyn, mae'ch caniatâd i ddefnyddio'r Wefan hon yn dirwyn i ben yn syth heb fod angen rhoi unrhyw rybudd i chi.

10. Amrywiol

10.1 Ni chewch neilltuo, is-drwyddedu, neu drosglwyddo mewn unrhyw fodd arall unrhyw elfen o'ch hawliau dan y telerau ac amodau hyn.

10.2 Os canfyddir gan unrhyw lys o awdurdodaeth ddilys bod unrhyw ddarpariaeth o'r telerau ac amodau hyn yn annilys, ni fydd annilysrwydd y ddarpariaeth honno yn effeithio ar ddilysrwydd gweddill y darpariaethau a fydd yn parhau mewn grym gyda'u heffaith llawn.

10.3 Dim ond y partïon i'r telerau ac amodau hyn gaiff geisio eu gorfodi o dan y Ddeddf Cytundebau (Hawliau Trydydd Parti) 1999.

10.4 Cawn newid y telerau ac amodau hyn o bryd i'w gilydd, a chyhoeddi'r fersiwn newydd ar ein Gwefan, a bydd defnydd y Wefan yn cael ei reoli gan y fersiwn honno'n syth wedyn. Rhaid i chi wirio'r telerau ac amodau ar y Wefan yn rheolaidd.

10.5 Ni fydd methu neu oedi gan y naill barti neu'r llall wrth orfodi ymrwymiad neu weithredu hawl o dan y telerau ac amodau hyn yn golygu fod yr ymrwymiad neu'r hawl hwnnw wedi'i ildio.

11. Hysbysiadau

11.1 Bydd pob hysbysiad a roddir gennych chi i ni:

(a) trwy e-bost at info@mid-walesha.co.uk a thrwy'r post at Swyddog Cydymffurfieth Diogelu Tata, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf, Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL; a
(b) tybir ei fod wedi ei dderbyn dridiau ar ôl dyddiad ei bostio.

11.2 Yn achos pob hysbysiad sydd i'w roi i chi gennym ni:
(a)rhaid iddo gael ei anfon at y cyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post a roddwch i ni; a
(b) tybir ei fod wedi'i dderbyn pan fydd yr e-bost llawn wedi'i dderbyn (neu ar y diwrnod busnes nesaf os caiff ei dderbyn ar ddiwrnod sydd yn benwythnos neu'n wyl gyhoeddus yn y lle y'i derbyniwyd) neu dridiau ar ôl dyddiad ei bostio.

12. Amnewidiad

12.1 Mae'r telerau ac amodau hyn yn disodli unrhyw delerau ac amodau eraill a oedd yn gymwys i ddefnydd y Wefan yn flaenorol.

 

Adran B - Telerau Ac Amodau Cystadlaethau

Mae'r telerau a'r amodau canlynol yn berthnasol i gystadlaethau sydd ar hyn o bryd yn rhedeg o fewn y Gymdeithas. Cyfeiriwch at y dyddiadau cau, y beirniadu a'r dyddiadau cyhoeddi ar gyfer pob cystadleuaeth a restrir.

Cystadlaethau Celf (Mawrth/Ebrill 2019)

Categorïau:

 1. 5-10 oed - thema "Fy nheulu a lle rwyf yn byw"   -   Cyfryngau a ganiateir - paentio a darlunio
 2. 11-15 oed – thema "Cartref"   -   Cyfryngau a ganiateir - paentio, darlunio, ffotograffiaeth (fformat JPEG), cyfryngau cymysg
 3. 16-18 oed – thema "Beth sy'n gwneud cymuned"   -   Cyfryngau a ganiateir: paentio, darlunio, ffotograffiaeth (fformat JPEG), cyfryngau cymysg a gwneud print.

Rheolau'r gystadleuaeth:

 • Mae'r ceisiadau ar gyfer cystadlaethau celf yn cau ddydd Gwener 19 Ebrill.
 • Cysylltir â'r enillwyr o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad cau a chaiff y cynigion buddugol eu harddangos yn Ystafell Adnoddau Tenantiaid yn swyddfa Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru - Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL.
 • Mae'n rhaid i enw, cyfeiriad ac oedran yr ymgeiswyr fod ar gefn cynigion.
 • Mae'n rhaid i bob cynnig gael ei wneud gan y person sydd â'i enw ar gefn y cynnig.
 • Dim ond un cais a ganiateir gan bob person.
 • Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych yn rhoi caniatâd i Tai Canolbarth Cymru ddefnyddio ffotograffau ar gyfer deunydd hyrwyddo.
 • Ni all Tai Canolbarth Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golli neu ohirio cynigion.
 • Bydd gwobr 1af, 2il a 3ydd wobr ym mhob categori gyda'r gwobrau fel sy'n dilyn:
  1. Yn gyntaf taleb £30
  2. 2il taleb £20
  3. trydydd taleb £10.
 • Ni chynigir arian yn lle'r gwobrau. Ni fedrir trosglwyddo'r gwobrau.
 • Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn dangos eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn.

Cystadleuaeth Troslais (Mawrth/Ebrill 2019)

Rheolau'r gystadleuaeth:

 • Mae'n rhaid i'r sawl sy'n cynnig fod yn blentyn, ŵyr neu wyres tenant neu breswylydd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru.
 • Rhaid i'r sawl sy'n cynnig fod yn 12 oed neu iau.
 • Rhaid anfon fideos drwy e-bost a rhaid eu derbyn erbyn canol-nos ar 12 Ebrill 2019 fan bellaf.
 • Ni ddylai fideos fod yn fwy na 1 munud o hyd.
 • Mae'n rhaid hefyd roi'r wybodaeth ddilynol yn yr e-bost:
  1. Enw a chyfeiriad y tenant/ preswylydd
  2. Enw ac oedran y plentyn a'u perthynas i'r tenant/preswylydd
 • Cysylltir â'r enillydd o fewn 14 diwrnod o ddyddiad cau'r gystadleuaeth.
 • Mae'n rhaid i'r enillydd fod ar gael i ddod i Tŷ Canol, Ffordd Croesawdy, Y Drenewydd, Powys, SY16 1AL yn ystod yr wythnos yn dechrau 22 Ebrill 2019 i recordio eu llais ar gyfer y ffilm fer.
 • Rhoddir sgript i'r enillydd cyn y recordiad.
 • Bydd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn talu am gostau teithio'r enillydd ac un oedolyn i ddod i'r Drenewydd ar gyfer y recordiad.
 • Dim ond un cynnig a ganiateir gan bob person.
 • Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych yn rhoi caniatâd i Tai Canolbarth Cymru ddefnyddio ffotograffau a'r recordiad llais ar gyfer deunydd hyrwyddo.
 • Ni all Tai Canolbarth Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am golli neu ohirio cynigion.
 • Y wobr fydd tocyn i deulu o bedwar ar gyfer un dangosiad ffilm mewn sinema o'u dewis yn eu hardal leol.
 • Ni chynigir arian yn lle'r wobr. Ni fedrir trosglwyddo'r wobr.
 • Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, rydych yn dangos eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn.